Výnosy telekomunikačného trhu v SR boli vlani 2,109 mld. eur

telekomunikacny-urad.jpg Hla­so­vé služ­by pod­ľa úda­jov Oran­geu v mi­nu­lom ro­ku vzrást­li o 9 %, keď Slo­vá­ci pre­te­le­fo­no­va­li 10,517 mld. mi­nút no vý­no­sy z nich os­la­bi­li o tak­mer 5 % na 1,375 mld. eur.

Slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh v mi­nu­lom ro­ku pod­ľa ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Oran­ge Pav­la Lan­ča­ri­ča stag­no­val a len veľ­mi po­ma­ly sa zo­ta­vo­val z krí­zy. Ako uvie­dol na štvr­tko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, vý­no­sy te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu z mo­bil­ných a fixných slu­žieb vrá­ta­ne veľ­koob­chod­ných ob­ra­tov me­dzi ope­rá­tor­mi a vý­nos­mi z pre­da­ja za­ria­de­ní vla­ni do­siah­li úro­veň 2,109 mld. eur. Me­dzi­roč­ne sa zní­ži­li o 3,3 %, keď v ro­ku 2009 bo­li na úrov­ni 2,18 mld. eur.

Kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vla­ni pred­sta­vo­va­li 1,8 mld. eur, keď sa da­ri­lo seg­men­tu dá­to­vých slu­žieb, kto­rý za­zna­me­na­li ná­rast o 1,4 % a ob­lasť fixné­ho inter­ne­tu, kto­rý po­sil­nil o 5 %. Vý­raz­ným fak­to­rom, kto­rý ov­plyv­nil mi­nu­lo­roč­ný vý­voj te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu na Slo­ven­sku bol pod­ľa ria­di­te­ľa Oran­geu pok­les cien za služ­by vply­vom re­gu­lá­cie a vy­so­kej kon­ku­ren­cie. "V po­rov­na­ní s oko­li­tý­mi štát­mi pat­rí kon­ku­renč­ný boj na Slo­ven­sku me­dzi naj­os­trej­šie, keď­že náš trh je ma­lý a pô­so­bí na ňom ta­ký is­tý po­čet ope­rá­to­rov ako nap­rík­lad v Ma­ďar­sku ale­bo Čes­kej re­pub­li­ke," uvie­dol Lan­ča­rič.

Hla­so­vé služ­by pod­ľa úda­jov Oran­geu v mi­nu­lom ro­ku vzrást­li o 9 %, keď Slo­vá­ci pre­te­le­fo­no­va­li 10,517 mld. mi­nút, no vý­no­sy z nej os­la­bi­li o tak­mer 5 % na 1,375 mld. eur. "Vply­vom kon­ku­ren­cie a re­gu­lá­cie bol tlak na zni­žo­va­nie cien znač­ný, čo spô­so­bi­lo pok­les vý­no­sov," vy­svet­lil Lan­ča­rič. Ta­ký­to ne­priaz­ni­vý stav, ke­dy na­priek ras­tú­cej pre­vádz­ke kle­sa­jú vý­no­sy, tr­vá pod­ľa ne­ho na Slo­ven­sku nie­koľ­ko ro­kov, no ne­bu­de môcť pok­ra­čo­vať več­ne. Upo­zor­nil pri­tom na si­tuáciu na ra­kús­kom tr­hu, kde ope­rá­to­ri pod vply­vom re­gu­lá­cie ozná­mi­li zvy­šo­va­nie cien slu­žieb.

Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb na Slo­ven­sku do­siah­la ku kon­cu de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka 111 % vrá­ta­ne SIM ka­riet pou­ží­va­ných na pre­vádz­ku slu­žieb ces­tné­ho mý­ta. Po ich od­rá­ta­ní je pe­net­rá­cia na úrov­ni 107 %. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní tak vzrást­la o 6,2 per­cen­tuál­ne­ho bo­du vrá­ta­ne mýt­nych SIM ka­riet res­pek­tí­ve 2,2 per­cen­tuál­ne­ho bo­du bez ich zoh­ľad­ne­nia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter