Telekomunikačný úrad znižuje platy napriek dobrým výsledkom

telekomunikacny-urad.jpg Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad zní­žil pla­ty aj na­priek po­zi­tív­nym hos­po­dár­skym vý­sled­kom, keď­že ďal­šie zní­že­nie poč­tu za­mes­tnan­cov by oh­ro­zi­lo pl­ne­nie je­ho po­vin­nos­tí.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR) zní­žil vo feb­ruári pla­ty svo­jich za­mes­tnan­cov aj na­priek dl­ho­do­bo klad­ným hos­po­dár­skym vý­sled­kom. Ako vo štvr­tok in­for­mo­val ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, dô­vo­dom bo­lo toh­to­roč­né zní­že­nie roz­poč­to­va­ných vý­dav­kov na mzdy úra­du o 10 % v po­rov­na­ní s vla­ňaj­škom, kto­ré schvá­li­lo mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja. "Úrad nech­cel ďal­ším zní­že­ním poč­tu za­mes­tnan­cov oh­ro­ziť pl­ne­nie svo­jich po­vin­nos­tí, pre­to od feb­ruára pris­tú­pil k zní­že­niu miezd," in­for­mo­val Vav­ro.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad zní­žil pos­tup­ne od ro­ku 1999 po­čet za­mes­tnan­cov z 316 na sú­čas­ných 165, keď len v mi­nu­lom ro­ku mu­se­lo z úra­du od­ísť 22 za­mes­tnan­cov. "Ďal­šie zni­žo­va­nie poč­tu za­mes­tnan­cov by oh­ro­zi­lo pl­ne­nie po­vin­nos­tí TÚ SR," uvie­dol Vav­ro. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad zní­žil pla­ty svo­jich za­mes­tnan­cov aj na­priek po­zi­tív­nym vý­sled­kom, keď je­ho príj­my za ne­ce­lé dva me­siac toh­to ro­ku pok­ry­li vý­dav­ky roz­poč­to­va­né na ce­lý rok. Ku kon­cu feb­ruára toh­to ro­ka bo­li príj­my úra­du 7,13 mil. eur, čo je 42 % z nap­lá­no­va­ných príj­mov na ten­to rok. Vý­dav­ky pred­sta­vo­va­li za pr­vé dva me­sia­ce 395 tis. eur, čo je 8 % z cel­ko­vých 4,79 mil. eur roz­poč­to­va­ných na rok 2011.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter