Orange Slovensko vlani oslabil najmä vplyvom regulácie

orange.jpg Za­tiaľ čo zisk Oran­geu pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi (EBIT­DA) v mi­nu­lom ro­ku kle­sol o 2,8 % na 344 mil. eur, mar­ža EBIT­DA vzrást­la o 1,4 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 45 %. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) spo­loč­nos­ti sa med­zi­roč­ný zní­žil o 3,9 % na 20,10 eur.

Spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, a.s. do­siah­la v mi­nu­lom ro­ku vý­no­sy vo vý­ške 763,8 mil. eur, čo v med­zi­roč­nom po­rov­na­ní pred­sta­vu­je po­kles o 6 %. Ako vo štvr­tok in­for­mo­val ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Pa­vol Lan­ča­rič, pod ne­ga­tív­ny vý­sle­dok sa vý­znam­nou mie­rou po­dpí­sa­la pre­dov­šet­kým re­gu­lá­cia na ná­rod­nej a med­zi­ná­rod­nej úrov­ni. "Po od­rá­ta­ní vply­vu ce­no­vej re­gu­lá­cie, kto­rá zní­ži­la na­še vý­no­sy o 5,8 %, sme do­siah­li cel­ko­vé vý­no­sy prak­tic­ky na úrov­ni pred­chád­za­jú­ce­ho ro­ka," uvie­dol Lan­ča­rič. Za­tiaľ čo zisk Oran­geu pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi (EBIT­DA) v mi­nu­lom ro­ku kle­sol o 2,8 % na 344 mil. eur, mar­ža EBIT­DA vzrást­la o 1,4 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 45 %. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) spo­loč­nos­ti sa med­zi­roč­ne zní­žil o 3,9 % na 20,10 eur.

Oran­geu vla­ni po­dľa Lan­ča­ri­ča po­mo­hol pre­dov­šet­kým rast ob­je­mu te­le­ko­mu­ni­kač­nej pre­vád­zky je­ho zá­kaz­ní­kov, keď hla­so­vá pre­vád­zka stúp­la o 3 % a dá­to­vá bo­la vy­ššia až o 68 %. Zvý­šil sa aj ob­jem dát v roa­min­gu, a to o 40 %. Lan­ča­rič tak­tiež upo­zor­nil na fakt, že aj nap­riek ras­tú­ce­mu ob­je­mu vy­uží­va­nia slu­žieb vý­no­sy te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov kle­sa­jú, čo z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka nie je udr­ža­teľ­ný stav. "Ta­ký­to nep­riaz­ni­vý stav, ke­dy nap­riek ras­tú­cej pre­vád­zke na­še vý­no­sy kle­sa­jú, už tr­vá nie­koľ­ko ro­kov, ale ne­bu­de môcť po­kra­čo­vať več­ne," uvie­dol Lan­ča­rič a upo­zor­nil na si­tuáciu na ra­kús­kom tr­hu, kde ope­rá­to­ri pod vply­vom re­gu­lá­cie ozná­mi­li zvy­šo­va­nie cien slu­žieb.

V po­čte zá­kaz­ní­kov za­zna­me­nal Oran­ge med­zi­roč­ný po­kles o 0,7 %, keď fir­ma evi­do­va­la cel­ko­vo 2,87 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov. Nao­pak, vzrás­tol po­čet ko­mer­čných ope­rá­cií, keď vla­ni do Oran­geu preš­lo ale­bo s ním opä­tov­ne po­dpí­sa­lo zmlu­vu 1,21 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov, čo pred­sta­vu­je med­zi­roč­né zlep­še­nie o 25 %. V bi­znis seg­men­te Oran­ge za­zna­me­nal mier­ny rast po­čtu zá­kaz­ní­kov, no vý­no­sy sa tu pre­pad­li naj­vý­raz­nej­šie, keď fir­my na­ďa­lej škr­ta­li svo­je vý­dav­ky.

Z in­ves­tič­né­ho hľa­dis­ka má za se­bou spo­loč­nosť ús­peš­ný rok, v kto­rom sa za­me­ra­la pre­dov­šet­kým na sie­te. "V mi­nu­lom ro­ku sme do na­šich sie­tí a no­vých tec­hno­ló­gií prein­ves­to­va­li cel­ko­vo 71 mil. eur," po­ve­dal fi­nanč­ný ria­di­teľ Oran­ge Slo­ven­sko Co­ren­tin Maig­né. Op­ro­ti vla­ňaj­šku tak spo­loč­nosť zvý­ši­la ob­jem in­ves­tí­cií o 9 % a v tom­to tren­de chce po­kra­čo­vať aj v tom­to ro­ku, keď chce po­dľa Maig­né­ho zvý­šiť in­ves­tí­cie o prib­liž­ne 40 %. Tie bu­dú sme­ro­vať pre­dov­šet­kým do je­ho 3G sie­te, kde chce na­sad­zo­vať nad­stav­bu HSPA+ s teo­re­tic­kou rých­los­ťou až 42,2 me­ga­bi­tov za se­kun­du a ope­rá­tor za­čal tak­tiež prip­ra­vo­vať sieť LTE.

Rok 2011 sa po­dľa ria­di­te­ľa Oran­geu bu­de niesť v zna­me­ní dát, k čo­mu pris­pe­je pre­dov­šet­kým väč­ší po­diel smar­tfó­nov a zvy­šu­jú­ce sa ná­ro­ky zá­kaz­ní­kov na dá­to­vú spot­re­bu. "V dru­hej po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ku bol po­diel smar­tfó­nov na pre­da­ných te­le­fó­noch 46 % a štvr­ti­na na­šich fak­tu­ro­va­ných zá­kaz­ní­kov po­uží­va smar­tfón," uvie­dol Lan­ča­rič. Cel­ko­vé vý­no­sy Oran­geu sa po­dľa ne­ho zvý­šia len mi­ni­mál­ne, ale­bo vô­bec, a to aj nap­riek ras­tú­ce­mu po­čtu zá­kaz­ní­kov. Vý­no­sy z hla­so­vých slu­žieb bu­dú kle­sať.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter