Digitálne vysielanie tento rok prinesie viac staníc

DVBT LOGO.jpg Roz­ši­ro­va­nie di­gi­tál­ne­ho po­zem­ské­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia (DVB-T) v tom­to ro­ku bu­de pre di­vá­kov na väč­ši­ne úze­mia Slo­ven­ska zna­me­nať mož­nosť sle­do­vať pros­tred­níc­tvom bež­nej TV an­té­ny viac prog­ra­mov. Pre agen­tú­ru SI­TA to uvie­dol Mi­chal Šuran, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Tower­com, a. s., kto­rá u nás za­bez­pe­ču­je pok­ry­tie ana­ló­go­vým a di­gi­tál­nym te­le­víz­nym a roz­hla­so­vým sig­ná­lom. V roz­ší­re­nej prog­ra­mo­vej te­le­víz­nej po­nu­ke cez dru­hý, tzv. ko­merč­ný mul­tip­lex a tre­tí, ve­rej­nop­ráv­ny mul­tip­lex je pod­ľa Šura­na ak­tuál­ne se­dem sta­níc – STV1, STV2, STV3, TV JOJ, TV Mar­kí­za, TV Do­ma a JOJ Plus. Mo­men­tál­ne sú v naj­viac dos­tup­nom pr­vom mul­tip­lexe v po­nu­ke šty­ri sta­ni­ce. „Sa­moz­rej­me, tie­to aj ďal­šie vý­ho­dy DVB-T sú di­vá­kom dos­tup­né bez me­sač­ných pop­lat­kov a bez akej­koľ­vek via­za­nos­ti,“ zdô­raz­nil Šuran.

V sú­čas­nos­ti je di­gi­tál­ny te­res­triál­ny sig­nál DVB-T dos­tup­ný už prib­liž­ne pre 94 per­cent oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Pri­tom de­väť ob­cí v oko­lí Veľ­ké­ho Kr­tí­ša je od no­vem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka už iba „di­gi­tál­ny­mi“ ob­ca­mi. „To zna­me­ná, že ana­ló­go­vé te­res­triál­ne vy­sie­la­nie z lo­kál­ne­ho vy­sie­la­ča bo­lo vy­pnu­té a di­vá­kom je k dis­po­zí­cii iba di­gi­tál­ne te­res­triál­ne vy­sie­la­nie, ok­rem iných mož­nos­tí príj­mu TV sig­ná­lu v da­nej lo­ka­li­te.“

Ďal­šie roz­ši­ro­va­nie pok­ry­tia sig­ná­lom DVB-T umož­ní pod­ľa Šura­na až uvoľ­ne­nie frek­ven­cií, kto­ré nas­ta­ne po vy­pnu­tí ana­ló­go­vé­ho te­res­triál­ne­ho vy­sie­la­nia. Vy­pí­na­nie ana­ló­go­vé­ho vy­sie­la­nia na vy­sie­la­čoch veľ­ké­ho vý­ko­nu, kto­ré bu­de zna­me­nať uvoľ­ne­nie frek­ven­cií na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie DVB-T, je nap­lá­no­va­né na dru­hý štvrťrok 2011. Pre­chod z ana­ló­go­vé­ho vy­sie­la­nia na di­gi­tál­ne po­zem­ské te­le­víz­ne vy­sie­la­nie (DVB-T) sa za­vŕši v pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka a bu­de sa tý­kať väč­ši­ny oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Do 30. jú­na je to­tiž nap­lá­no­va­né vy­bu­do­va­nie ce­lej sie­te vy­sie­la­čov DVB-T.

Pre­chod na DVB-T sa pria­mo dot­kne tých, čo pri­jí­ma­jú sig­nál cez kla­sic­kú te­le­víz­nu an­té­nu, te­da nie tých, čo pri­jí­ma­jú sig­nál cez sa­te­lit, ma­jú káb­lo­vú te­le­ví­ziu ale­bo pri­jí­ma­jú te­le­víz­ny sig­nál cez te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te (IPTV). Di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie im pri­ne­sie ob­raz v lep­šej kva­li­te, bez zná­mych sne­že­ní či šu­me­ní. Umož­ní ta­kis­to pri­jí­mať väč­šie množ­stvo prog­ra­mov a v bu­dúc­nos­ti aj no­vé služ­by, ap­li­ká­cie, ako sú roz­hla­so­vé prog­ra­my, su­per­te­le­text, elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca, mul­ti­me­diál­ne služ­by a služ­by na mo­bil­ný te­le­víz­ny prí­jem. Po­kiaľ ma­ji­te­lia te­le­víz­nych an­tén ne­bu­dú mať v bu­dúc­nos­ti di­gi­tál­ny te­le­víz­ny pri­jí­mač ale­bo set-top box, po ro­ku 2012 ne­bu­dú môcť sle­do­vať žiad­nu te­le­víz­nu sta­ni­cu. Pre tých, čo sa to tý­ka, no sú so­ciál­ne od­ká­za­ní, a pre­to ne­ma­jú zvyš­né pe­nia­ze na kú­pu set-top boxu, prip­ra­vu­je Mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja SR do­tá­ciu na kú­pu pot­reb­ných za­ria­de­ní. Pred­bež­ne by moh­la byť vo vý­ške 20 eur. Pri­tom naj­lac­nej­ší set-top box sa dá kú­piť už prib­liž­ne za 20 eur.

Na di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie mu­sí­me prejsť do kon­ca ro­ku 2012. Pod­rob­né in­for­má­cie sú dos­tup­né aj na webo­vej strán­ke kam­pa­ne o pre­cho­de na DVB-T - http://www.di­gi­me­dia.sk. Na otáz­ky po­čas pra­cov­ných dní od 9:00 do 16:00 od­po­ve­dia aj na bez­plat­nej te­le­fo­nic­kej in­fo­lin­ke na čís­le 0800 168 500 a pí­som­ne na e-mai­lo­vej ad­re­se in­fo@di­gi­me­dia.sk. In­for­mač­ná kam­paň sa ve­die aj v spo­lup­rá­ci so sta­ros­ta­mi miest a ob­cí, re­gio­nál­ny­mi mé­dia­mi, ob­ja­ví sa v te­le­ví­zii aj v roz­hla­se. In­for­má­cie by sa ma­li dos­tať do kaž­dej do­mác­nos­ti.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter