TS: Nadačný fond Slovak Telekom nadaných študentov so znevýhodnením

NFST-INDI-2010_-_Web_PIC_topka_02.jpg  23 zdra­vot­ne ale­bo so­ciál­ne zne­vý­hod­ne­ných štu­den­tov zís­ka­lo prís­pe­vok na kú­pu osob­né­ho po­čí­ta­ča, no­te­boo­ku ale­bo pri­po­je­nia na inter­net
 Hlav­ný zá­mer: zvý­šiť šan­ce na pl­no­hod­not­ný ži­vot a po­dpo­ra vzde­lá­va­nia
 Med­zi po­dpo­re­ný­mi aj 16-roč­ná Lu­cia, kto­rá sa bu­de môcť vďa­ka no­te­boo­ku za­kú­pe­né­mu z pros­tried­kov NF ST prip­ra­vo­vať na vy­učo­va­nie po­mo­cou za­sla­ných elek­tro­nic­kých po­dkla­dov, keď­že v dôs­led­ku on­ko­lo­gic­ké­ho oc­ho­re­nia v ško­le ne­mô­že byť

Dvad­sať­tri zdra­vot­ne ale­bo so­ciál­ne zne­vý­hod­ne­ných ta­len­to­va­ných štu­den­tov zís­ka­lo prís­pe­vok z Na­dač­né­ho fon­du Slo­vak Te­le­kom pri Na­dá­cii In­ten­da na kú­pu osob­né­ho po­čí­ta­ča, no­te­boo­ku ale­bo pri­po­je­nia k inter­ne­tu. Spo­lu bo­lo ve­no­va­ných na tie­to úče­ly 13 000 €.

Hlav­ným zá­me­rom In­di­vi­duál­nej sché­my Na­dač­né­ho fon­du Slo­vak Te­le­kom pri Na­dá­cii In­ten­da je zvý­šiť šan­ce na pl­no­hod­not­ný ži­vot stre­doš­kol­ských a vy­so­koš­kol­ských štu­den­tov, kto­rí ma­jú po­ten­ciál na vlast­ný roz­voj, sú ak­tív­ni, ta­len­to­va­ní, ale op­ro­ti svo­jim ro­ves­ní­kom sú zne­vý­hod­ne­ní svo­jou so­ciál­nou si­tuá­ciou, zdra­vot­ným sta­vom, men­tál­nym roz­hra­ním, či zmys­lo­vým ale­bo te­les­ným hen­di­ke­pom.

Po­dpo­ra z Na­dač­né­ho fon­du Slo­vak Te­le­kom pri Na­dá­cii In­ten­da nap­rík­lad umož­ní 18-roč­nej Da­nie­le z Prie­vid­ze, kto­rej ro­di­na sa nac­hád­za v zlo­ži­tej so­ciál­nej si­tuá­cii, doš­tu­do­vať stred­nú ško­lu za rov­na­kých po­dmie­nok ako jej spo­lu­žia­ci a po­su­núť sa o krok vpred ku spl­ne­niu jej dl­ho­roč­né­ho sna o štú­diu psyc­ho­ló­gie. 16-roč­ná Lu­cia zo Zla­tých Mo­ra­viec sa bu­de môcť vďa­ka no­te­boo­ku za­kú­pe­né­mu z pros­tried­kov NF ST prip­ra­vo­vať na vy­učo­va­nie po­mo­cou za­sla­ných elek­tro­nic­kých po­dkla­dov, keď­že v dôs­led­ku on­ko­lo­gic­ké­ho oc­ho­re­nia v ško­le ne­mô­že byť. IKT po­môc­ky po­mô­žu pre­ko­nať 16-roč­né­mu Ric­har­do­vi z Ma­lej Idy a rov­na­ko sta­ré­mu Do­mi­ni­ko­vi zo Zem­plín­skych Hám­rov prob­lé­my s jem­nou mo­to­ri­kou a gra­fo­mo­to­ri­kou spô­so­be­né te­les­ným po­stih­nu­tím. Vy­uží­vať mo­der­né tec­hno­ló­gie pri príp­ra­ve po­dkla­dov do ško­ly a pri zís­ka­va­ní in­for­má­cií na inter­ne­te bu­dú môcť vďa­ka po­čí­ta­čom a pri­po­je­niu na inter­net i 18-roč­ný Mic­hal z Po­važ­skej Bys­tri­ce, 19-roč­ná Len­ka z Heľ­py ale­bo 18-roč­ná An­drea zo Stak­čí­na, kto­rým nep­riaz­ni­vá so­ciál­na si­tuácia v ro­di­ne ne­do­vo­ľu­je tú­to tec­hni­ku za­bez­pe­čiť z vlas­tných zdro­jov.

Prih­lá­se­né žia­dos­ti hod­no­ti­la exper­tná ko­mi­sia zlo­že­ná z ne­zá­vis­lých od­bor­ní­kov pô­so­bia­cich v so­ciál­nej ob­las­ti a pra­cu­jú­cich s cie­ľo­vou sku­pi­nou prog­ra­mu. Žia­da­te­lia moh­li po­sie­lať svo­je žia­dos­ti o po­dpo­ru od 6. sep­tem­bra do 15. ok­tób­ra 2010. Po­dmien­ka­mi pre zís­ka­nie po­dpo­ry bo­li, ok­rem iných, i na­pí­sa­nie úva­hy na té­mu „Sny ne­poz­na­jú pre­káž­ky“ a pred­lo­že­nie od­po­rú­ča­nia pe­da­gó­ga, u kto­ré­ho žia­da­teľ štu­du­je.

Zdroj: TS Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter