TS: T-Com a T-Mobile: neobmedzený internet už od 8,99 € na celé dva roky

t-com.jpg * Neob­me­dze­né inter­ne­to­vé pro­gra­my na pev­nej i mo­bil­nej sie­ti už od 8,99 €
* No­vé por­tfó­lio pro­gra­mov Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net
* No­vá zľa­va na pro­gra­my mo­bil­né­ho inter­ne­tu pri vy­uží­va­ní mo­bil­né­ho hla­so­vé­ho pro­gra­mu i sa­te­lit­nej te­le­ví­zie
* No­vé neob­me­dze­né pro­gra­my pev­né­ho inter­ne­tu Tur­bo 2 Mi­ni a Op­tik 2 Mi­ni za špe­ciál­nu ak­cio­vú ce­nu

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom pri­ná­ša pod znač­ka­mi T-Com a T-Mo­bi­le kom­plexnú via­noč­nú po­nu­ku inter­ne­to­vých pro­gra­mov. Do por­tfó­lia pri­bud­nú no­vé pro­gra­my neob­me­dze­né­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu, pri kto­rých bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci sur­fo­vať bez dá­to­vé­ho ob­me­dzenia v sie­ťach FLASH-OFDM i 3G. Zá­ro­veň sú všet­ky pro­gra­my k dis­po­zí­cii už od 8,99 € me­sač­ne; na­vy­še zá­kaz­ník zís­ka aj zľa­vy, ak už vy­uží­va iné pro­duk­ty od T-Co­mu resp. T-Mo­bi­le.

Tri pro­gra­my Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net
Pod znač­kou T-Mo­bi­le sa roz­ší­ri sú­čas­né por­tfó­lio o no­vú sku­pi­nu inter­ne­to­vých pro­gra­mov Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net. Tro­ji­ca pro­gra­mov ob­sa­hu­je ur­či­té množ­stvo dát od 1 do 10 GB, po ich vy­čer­pa­ní sa rých­losť spo­ma­lí na 64 kbps, no zá­kaz­ník mô­že do kon­ca me­sia­ca sur­fo­vať bez ďal­ších po­plat­kov. Po­kiaľ však bu­de mať zá­ujem o vy­uži­tie svoj­ho pro­gra­mu s pô­vod­nou rých­los­ťou, mô­že si na­vý­šiť ba­lík dát o 1 GB za 2,99 € ale­bo o 3 GB za 7,99 €.

V rám­ci via­noč­nej ak­cie sú všet­ky pro­gra­my k dis­po­zí­cii na pr­vých 6 me­sia­cov za 8,99 €, po­tom bu­dú k dis­po­zí­cii za štan­dar­dnú ce­nu. Slo­vak Te­le­kom zvý­hod­ní exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov, kto­rí už ma­jú aj hla­so­vý pro­gram od T-Mo­bi­le (Pod­ľa se­ba, Viac, Re­lax, iTa­riff) a na ďal­šie me­sia­ce po­núk­ne pro­gram lac­nej­ší o 2 až 4 €. Po­kiaľ zá­kaz­ník vy­uží­va nie­len hla­so­vý pro­gram, ale aj je­den z pro­gra­mov Ma­gio Sat od T-Co­mu, zís­ka zľa­vu 4 € na ho­ci­ja­ký pro­gram v no­vom por­tfó­liu.

tab1.JPG

Via­noč­ná ak­cia na štan­dar­dné pro­gra­my T-Mo­bi­le mo­bil­ný inter­net
Slo­vak Te­le­kom po­núk­ne via­noč­nú ak­ciu aj na exis­tu­jú­ce por­tfó­lio pia­tich me­sač­ných pro­gra­mov Mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Zá­kaz­ní­ci zís­ka­jú po­dob­ne zľa­vy pri vy­uží­va­ní hla­so­vé­ho pro­gra­mu od T-Mo­bi­le ale­bo aj Ma­gio Sat a ce­ny sú ur­če­né na­sle­dov­ne:

tab2.JPG

Via­noč­ná ak­cia na pro­gra­my Tur­bo a Op­tik
Slo­vak Te­le­kom pri­pra­vil via­noč­nú ak­ciu pre svoj rad bes­tselle­rov Tur­bo a pr­vý raz pred­sta­vu­je aj ak­cio­vú po­nu­ku na no­vý pro­gram Tur­bo 2 Mi­ni, kto­rý ob­sa­hu­je 1 GB dát a po je­ho vy­čer­pa­ní sa spo­ma­lí rých­losť na 128/128 kbps.
Zá­kaz­ní­ci zís­ka­va­jú vo via­noč­nej ak­cii jed­not­nú ce­nu 8,99 € na vy­uží­va­nie pro­gra­mov vo ver­zii s pev­nou lin­kou i bez nej. Rov­na­ká ce­na pla­tí aj pre pro­gra­my Tur­bo 1 a Tur­bo 2 mi­ni, po­kiaľ má zá­kaz­ník aj hla­so­vý pro­gram na pev­nej lin­ke. Pri vy­šších pro­gra­moch sa za­rá­ta zľa­va pri vy­uží­va­ní hla­so­vé­ho pro­gra­mu i di­gi­tál­nej te­le­ví­zie pre niž­šiu me­sač­nú ce­nu:

tab3.JPG

Via­noč­nú ak­ciu na vy­uží­va­nie pro­gra­mu za 8,99 € me­sač­ne a zľa­vy pri vy­uží­va­ní di­gi­tál­nej te­le­ví­zie pri­pra­vil T-Com aj pre pro­gra­my na op­tic­kej tech­no­ló­gii:

tab4.JPG

Ak­cio­vá po­nu­ka na no­te­boo­ky po­kra­ču­je
Slo­vak Te­le­kom predl­žu­je aj plat­nosť ak­cio­vej po­nu­ky na 11 no­te­boo­kov k inter­ne­to­vým pro­gra­mom od T-Com a T-Mo­bi­le, a to až do 2. no­vem­bra 2010. Zá­kaz­ní­ci tak na­ďa­lej mô­žu zís­kať:
- Sam­sung N150 už za 1 € k pro­gra­mom Tur­bo 4, Op­tik 4 a Mo­bil­ný inter­net Maxi
- 50% zľa­vu na no­te­boo­ky pri pro­gra­moch Tur­bo 3, 4 resp. Op­tik 3, 4 a Mo­bil­ný inter­net na všet­ko
- ale­bo 30% zľa­vu na no­te­boo­ky pri pro­gra­moch Tur­bo 2, Op­tik 2 a Kaž­do­den­ný mo­bil­ný inter­net

Zdroj: TS T-ComOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter