TS: Nové telefóny LG radu Optimus s najnovšou verziou Androidu

LG Op­ti­mus One a LG Op­ti­mus Chic za­úto­čia na kon­ku­ren­ciu kom­bi­ná­ciou vy­so­ké­ho vý­ko­nu, naj­nov­ších tec­hno­ló­gii Goog­lu a štý­lo­vé­ho di­zaj­nu

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics CZ (LG) ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la LG Op­ti­mus One a LG Op­ti­mus Chic, dva z ra­du smar­tpho­nov ne­sú­cich spo­loč­né ozna­če­nie Op­ti­mus. Te­le­fó­ny pra­cu­jú na plat­for­me An­droid 2.2 (Froyo) a sú op­ti­ma­li­zo­va­né pre mo­bil­né služ­by Goog­lu. Po­núk­nu všet­ky mož­nos­ti in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a vďa­ka priaz­ni­vé­mu uží­va­teľ­ské­mu roz­hra­niu uľah­čia prec­hod z kla­sic­kých mo­bi­lov.

LG Op­ti­mus One a LG Op­ti­mus Chic sú jed­ný­mi z pr­vých smar­tpho­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 2.2 (Froyo), po­sled­nou ver­ziou tej­to plat­for­my od Goog­lu, kto­rá umož­ňu­je dvak­rát až trik­rát rých­lej­šie sur­fo­va­nie po inter­ne­te, na­čí­ta­va­nie webo­vých strá­nok, prie­beh ap­li­ká­cií a mul­ti­tas­king op­ro­ti pred­chád­za­jú­cim ver­ziám.

Te­le­fó­ny sa da­jú jed­no­duc­ho syn­chro­ni­zo­vať s ka­len­dá­rom Out­loo­ku, nec­hý­ba po­dpo­ra Wi-fi a 3G. No­vin­kou sú ap­li­ká­cie Goog­lu ov­lá­da­né hla­som Goog­le Voi­ce Search a Goog­le Voi­ce Ac­tions, ap­li­ká­cie Goog­le Gog­gles a Goog­le Shop­per, kto­ré vy­hľa­dá­va­jú in­for­má­cie na zá­kla­de dát z fo­toa­pa­rá­tu a GPS, a Goog­le Maps s na­vi­gá­ciou. Z inter­ne­tu je mož­né stiah­nuť viac ako 80 000 ap­li­ká­cií.

„LG Op­ti­mus One a LG Op­ti­mus Chic sú skve­lou voľ­bou pre všet­kých, kto­rí sa roz­ho­du­jú pre kú­pu pr­vé­ho smar­tpho­nu. Pri­ná­ša­jú všet­ky vý­ho­dy in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov v in­tui­tív­nom uží­va­teľ­skom roz­hra­ní,“ po­ve­dal Vít Šubert, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ. „LG a Goog­le zdie­ľa­jú po­dob­nú ví­ziu po­má­hať ľu­ďom zís­ka­vať in­for­má­cie rých­lo a jed­no­duc­ho bez oh­ľa­du na to, kde sa prá­ve nac­hád­za­jú. Ve­rí­me, že rad Op­ti­mus bu­de hrať pri do­sa­ho­va­ní tej­to ví­zie dô­le­ži­tú úlo­hu.“

LG Op­ti­mus One: zá­ži­tok z Froyo pre kaž­dé­ho
LG_Optimus_One.JPG Pri tvor­be te­le­fó­nu LG Op­ti­mus One op­ti­ma­li­zo­va­li vý­vo­já­ri za­ria­de­nie pre plat­for­mu Froyo a mo­bil­né služ­by Goog­lu. Te­le­fón spá­ja skve­lý di­zajn a jed­no­duc­hé ov­lá­da­nie. Je tak vhod­nou voľ­bou pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí uva­žu­jú o kú­pe pr­vé­ho smar­tpho­nu. LG Op­ti­mus One je vy­ba­ve­ný fun­kciou App Ad­vi­ser, kto­rá od­po­rú­ča kaž­dé dva týž­dne de­sať naj­ob­ľú­be­nej­ších ap­li­ká­cií. Uni­kát­ne navr­hnu­té uží­va­teľ­ské roz­hra­nie a no­vé dopl­nky uľah­ču­jú vy­uží­va­nie všet­kých vý­hod, kto­ré no­vé Froyo pri­ná­ša. Te­le­fón je vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom s fun­kciou de­tek­cie tvá­re a ús­me­vu, 3,2pal­co­vým HVGA dis­ple­jom a 1500mAh ba­té­riou.

LG Op­ti­mus Chic: ma­lý in­te­li­gent­ný te­le­fón
LG_Optimus_Chic.JPG LG Op­ti­mus Chic sa mô­že po­chvá­liť di­zaj­nom pre po­hodl­né dr­ža­nie i hlad­kým a mi­ni­ma­lis­tic­kým vzhľa­dom, kto­rý dot­vá­ra­jú do­ty­ko­vé klá­ves­ni­ce. Po­nú­kať sa bu­de vo dvoch fa­reb­ných pre­ve­de­niach

LG Op­ti­mus Chic je vy­ba­ve­ný je­di­neč­ný­mi fun­kcia­mi, kto­ré umož­ňu­jú ov­lá­dať te­le­fón z di­aľ­ky cez po­čí­tač. Ap­li­ká­cia Air Sync syn­chro­ni­zu­je kon­tak­ty, fot­ky a ďal­šie dá­ta s po­čí­ta­čom a inter­ne­tom. Te­le­fón je kom­pa­ti­bil­ný s DL­NA (Di­gi­tal Li­ving Network Allian­ce) a mul­ti­me­diál­ny ob­sah je tak mož­né zdie­ľať s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi vy­ba­ve­ný­mi tou­to tec­hno­ló­giou, ako sú te­le­ví­zia, AV sys­té­my a no­te­boo­ky. Te­le­fó­ny LG Op­ti­mus One a LG Op­ti­mus Chic bo­li pred­sta­ve­né na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pre­bie­ha­jú­cej on-li­ne z cen­trá­ly spo­loč­nos­ti LG. Vi­deo je mož­né náj­sť na Fa­ce­boo­ku LG (http://www.fa­ce­book.com/LGMo­bi­leHQ) ale­bo na YouTu­be ka­ná­ly LG (http://www.youtu­be.com/LGMo­bi­leHQ).

LG Op­ti­mus One sa dos­ta­ne na Európ­ske tr­hy v prie­be­hu ok­tób­ra, LG Op­ti­mus Chic ho bu­de nas­le­do­vať po­čas no­vem­bra.

Zdroj: TS LG ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter