TS: Sony Ericsson Xperia X10 mini získal ocenenie Európsky mobilný telefón 2010-2011

Sony_Ericsson_XPERIA_X10.JPG EISA pri ude­ľo­va­ní európ­skych cien oce­ni­la So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 mi­ni za kom­pakt­ný št­ýl a vý­kon

So­ny Eric­sson s po­te­še­ním in­for­mu­je, že mo­del So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 mi­ni zís­kal oce­ne­nie „Európ­sky mo­bil­ný te­le­fón 2010-2011“ od Európ­ske­ho zdru­že­nia pre ob­ra­zo­vé a zvu­ko­vé za­ria­de­nia (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion, EISA*). Te­le­fón za­bo­do­val pre­dov­šet­kým vďa­ka uni­kát­nej kom­bi­ná­cii kom­pak­tných roz­me­rov a vy­ni­ka­jú­cej vý­kon­nos­ti s kom­plexnou po­nu­kou vlas­tnos­tí. Oce­ne­nie do­ka­zu­je ús­pech sna­hy spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson pri­ná­šať pod znač­kou So­ny Eric­sson Xpe­ria in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny op­ti­ma­li­zo­va­né pre ko­mu­ni­ká­ciu a zá­ba­vu.

Re­dak­to­ri 50 špe­cia­li­zo­va­ných ča­so­pi­sov z ce­lej Euró­py vy­bra­li So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 mi­ni ako te­le­fón čís­lo jed­na. Oce­ni­li pre­dov­šet­kým št­ýl a di­zajn toh­to mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, a jed­no­du­ché ov­lá­da­nie jed­nou ru­kou. Nej­de však o pr­vé oce­ne­nie, kto­ré si So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 mi­ni zís­kal – ne­dáv­no sa ten­to mo­del stal dr­ži­te­ľom pres­tíž­nej ce­ny za di­zajn Red Dot Pro­duct De­sign Award 2010.

Ofi­ciál­ny text oce­ne­nia od po­ro­ty EISA znie: „Xpe­ria X10 mi­ni od spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson je veľ­mi ma­lý a štý­lo­vý mo­bil­ný te­le­fón. Na­priek to­mu však pri­ná­ša kom­plexnú pa­le­tu fun­kcií ako GPS, Wi-Fi, 3G a päť­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s bles­kom. Te­le­fón vy­uží­va plat­for­mu An­droid a po­nú­ka kom­plet­nú šká­lu vý­hod zväč­ša dos­tup­ných len v om­no­ho väč­ších za­ria­de­niach – do­ty­ko­vý dis­plej má pri­tom uh­lo­prieč­ku len 2,55 pal­cov (6,48 cm). Ma­lé roz­me­ry a hmot­nosť spo­lu s pes­trou po­nu­kou kry­tov sú ideál­nou šan­cou pred­sta­viť tech­no­ló­giu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov aj než­né­mu poh­la­viu.“

„Te­ší nás, že So­ny Eric­sson zís­ka­va oce­ne­nia za sna­hu skva­lit­niť zá­ži­tok pri pou­ží­va­ní in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov,“ po­ve­dal Ti­mo Maas­smann, glo­bál­ny ma­na­žér pre mar­ke­ting pro­duk­tov zo spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson. „Vzťah me­dzi ľuď­mi a ich mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi sa ča­som me­ní. Spot­re­bi­te­lia ich už nev­ní­ma­jú ako čis­to ko­mu­ni­kač­né nás­tro­je, skôr je sna­ha o po­sun k osob­nej­ším zá­žit­kom a zá­ba­ve. Roz­me­ry mo­bil­ných te­le­fó­nov vďa­ka to­mu do­te­raz rást­li. Spo­loč­nosť So­ny Eric­sson si uve­do­mi­la pot­re­bu kom­pak­tných a vý­kon­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov so všet­ký­mi be­ne­fit­mi, kto­ré plat­for­ma in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov po­nú­ka.“

Štý­lo­vý di­zajn So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 mi­ni vy­chá­dza z tva­ru kri­viek ľud­ské­ho te­la. Spo­lu s do­ty­ko­vou na­vi­gá­ciou op­ti­ma­li­zo­va­nou pre kom­pak­tné dis­ple­je tak pri­ná­ša pou­ží­va­te­ľom naj­jed­no­duch­ší spô­sob ko­mu­ni­ko­va­nia pri pou­ži­tí len jed­nej ru­ky. Za­ria­de­nie s roz­mer­mi kre­dit­nej kar­ty umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom spo­lu­po­die­ľať sa na vy­tvá­ra­ní zá­žit­kov, kto­ré sú tak in­di­vi­duál­ne ako oni sa­mi. Prep­ra­co­va­né gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie so štyr­mi pris­pô­so­bi­teľ­ný­mi do­ty­ko­vý­mi iko­na­mi v ro­hoch a in­tui­tív­nou orien­tá­ciou ot­vá­ra neob­me­dze­né mož­nos­ti a prís­tup k ob­ľú­be­ným ap­li­ká­ciám a webo­vým od­ka­zom na je­den do­tyk. Spot­re­bi­te­lia si mô­žu vy­tvo­riť je­di­neč­ný št­ýl pou­ží­va­nia mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a sťa­ho­vať hry, fil­my, hud­bu a viac ako 90 000 bez­plat­ne prís­tup­ných ap­li­ká­cií aj bes­tselle­rov z An­droid Mar­ket (zá­vi­sí od dos­tup­nos­ti na tr­hu).

Zdroj: TS Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter