Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spo­loč­nosť Swan, kto­rá v spo­lup­rá­ci so Slo­ven­skou poš­tou pre­vádz­ku­je mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra 4ka, bu­de na slo­ven­skom tr­hu pô­so­biť pod no­vým ob­chod­ným me­nom Swan Mo­bi­le, a. s.
01.02.2016 / Redakcia / 403 čítaní (0)
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre ro­di­čov de­tí ale­bo prí­buz­ných star­ších ľu­dí je ur­če­ná no­vin­ka, vďa­ka kto­rej zís­ka­jú väč­ší po­cit po­ko­ja a is­to­ty, že ich naj­bliž­ší sú v bez­pe­čí, aj keď s ni­mi prá­ve nie sú.
25.01.2016 / Redakcia / 909 čítaní (0)
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú

Nad pou­ží­va­ním pred­pla­te­ných te­le­fón­nych ka­riet sa zmrá­ka. Po­ve­dal to mi­nis­ter fi­nan­cií Pe­ter Ka­ži­mír po piat­ko­vom ro­ko­va­ní ra­dy Eco­fin, t. j. mi­nis­trov fi­nan­cií člen­ských kra­jín EÚ.

18.01.2016 / Redakcia / 773 čítaní (0)
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov

Pres­ne po štvrťro­ku a 4 dňoch od za­čiat­ku pre­da­ja pro­duk­tu Mo­ja 4ka sa po­da­ri­lo štvr­té­mu mo­bil­né­mu ope­rá­to­ro­vi zís­kať 100-ti­síc zá­kaz­ní­kov.

12.01.2016 / Redakcia / 585 čítaní (0)
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Te­le­kom na Šted­rý deň v mo­bil­nej sie­ti opäť za­zna­me­nal me­dzi­roč­ný ná­rast poč­tu od­os­la­ných SMS správ, mul­ti­me­diál­nych správ a ho­vo­rov.
29.12.2015 / Redakcia / 253 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom (ST) Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­íde z po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa ku kon­cu de­cem­bra toh­to ro­ku.
23.12.2015 / Redakcia / 648 čítaní (0)
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 ak­tuál­ne vo vy­bra­ných čas­tiach Bra­tis­la­vy tes­tu­je mo­bil­nú tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je zvý­šiť rých­losť sťa­ho­va­nia a od­osie­la­nia dát v 4G sie­ti od O2.
18.12.2015 / Redakcia / 394 čítaní (0)
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Tower­com v spo­lup­rá­ci s RTVS za­čí­na no­vú éru di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia. Od 15. de­cem­bra 2015 spus­til skú­šob­nú pre­vádz­ku vy­sie­la­nia v no­vom štan­dar­de T-DAB+, kto­rý umož­ňu­je efek­tív­nej­šie vy­uži­tie frek­ven­čné­ho spek­tra a pos­ky­tu­je väč­ší pries­tor na ší­re­nie ďal­ších roz­hla­so­vých sta­níc, vy­ššiu kva­li­tu zvu­ku a ďal­šie dopl­nko­vé fun­kcie.
17.12.2015 / Ľuboslav Lacko / 332 čítaní (0)
 
Di­gi­tál­ne rá­dio T-DAB+ už aj na Slo­ven­sku

Tower­com v spo­lup­rá­ci s ve­rej­nop­ráv­nym vy­sie­la­te­ľom RTVS spus­til 15. de­cem­bra 2015 skú­šob­nú pre­vádz­ku - vy­sie­la­nie v no­vom štan­dar­de T-DAB+.

16.12.2015 / Redakcia / 646 čítaní (0)
 
La­se­ro­vá ka­me­ra umož­ní vi­dieť za roh

Jed­no z ob­me­dze­ní ľud­ské zra­ku je v tom, že nám ne­do­vo­ľu­je poh­ľad za roh. Ved­ci z He­riot-Watt Uni­ver­si­ty v Edin­bur­ghu však vy­tvo­ri­li sys­tém, kto­rý po­mo­cou ka­me­ry a la­se­ra nie­len­že umož­ní ur­čiť tvar pred­me­tov za ro­hom, ale mô­že zis­tiť aj ich po­lo­hu a prí­pad­ný po­hyb.

14.12.2015 / Redakcia / 1123 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter