Google Cardboard sa premení na čosi sofistikovanejšie

Ak ste do­te­raz nad vir­tuál­nou reali­tou v po­do­be kar­tó­no­vej ška­tu­le Goog­le Car­dboard iba pos­meš­ne krú­ti­li hla­vou, mož­no vás po­te­ší sprá­va, že spo­loč­nosť plá­nu­je na po­li vir­tua­li­ty uro­biť ďal­ší krok. Dob­re in­for­mo­va­né zdro­je ho­vo­ria o náh­ra­de Car­dboard, ná­zov no­vé­ho pro­duk­tu však za­tiaľ ne­poz­ná­me.

Vie­me, že by ma­lo ísť údaj­ne o pro­dukt so šo­šov­ka­mi a sen­zor­mi (ne­ča­ka­ne J), vy­ro­be­ný z ro­bus­tnej­šie­ho ma­te­riá­lu, prav­de­po­dob­ne z plas­tu. Tro­chu viac za­uj­me in­for­má­cia, že by mal byť k dis­po­zí­cii vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií pre za­ria­de­nia s OS An­droid, čo by moh­lo ot­vo­riť množ­stvo mož­nos­tí. Dá sa pred­pok­la­dať, že Goog­le svoj no­vý VR pro­dukt vy­pus­tí už ten­to rok.

Goog­le do An­droi­du plá­nu­je za­bu­do­vať hlb­šiu na­tív­nu pod­po­ru za­ria­de­ní VR, čím by sa ok­rem iné­ho moh­li od­strá­niť ones­ko­re­nia v reak­ciách, kto­ré niek­to­rým pou­ží­va­te­ľom spô­so­bu­jú ne­voľ­nosť.

Zdroj: com­pu­terworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter