Stredoškoláci budú skúmať mikročastice. Pokúsia sa vystopovať Higgsov bozón

Ce­los­ve­to­vý prog­ram Mas­terclas­ses ot­vá­ra mla­dým vý­skum­ní­kom dve­re do špič­ko­vej fy­zi­ky. V naj­bliž­ších týž­dňoch sú stre­doš­ko­lá­ci z ce­lé­ho sve­ta oča­ká­va­ní na uni­ver­zi­tách vo svo­jom oko­lí, aby si po­čas ce­lo­den­né­ho prog­ra­mu vy­skú­ša­li ži­vot čas­ti­co­vých fy­zi­kov. Pra­co­vať bu­dú s dá­ta­mi z expe­ri­men­tov na Veľ­kom had­ró­no­vom urý­chľo­va­či v CER­Ne pod ve­de­ním pro­fe­sio­nál­nych fy­zi­kov. Mas­terclas­ses sa v tom­to ro­ku ko­na­jú od 11. feb­ruára do 23. mar­ca 2016 a pri­tiah­nu žia­kov zo 45 kra­jín.

Čas­ti­co­vá fy­zi­ka je jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších od­vet­ví ve­dy. Ob­jav Hig­gsov­ho bo­zó­nu na Veľ­kom had­ró­no­vom urý­chľo­va­či (LHC) v le­te 2012 vie­dol k ob­rov­ské­mu me­diál­ne­mu oh­la­su a veľ­ké­mu zá­uj­mu ve­rej­nos­ti. Me­dzi­ná­rod­né Mas­terclas­ses vy­chá­dza­jú v ús­tre­ty to­mu­to zá­uj­mu a po­nú­ka­jú stre­doš­ko­lá­kom mož­nosť pres­kú­mať naj­nov­šie dá­ta z expe­ri­men­tov na LHC. Zá­klad­ná my­šlien­ka kaž­do­roč­né­ho prog­ra­mu je ne­chať žia­kov pra­co­vať spô­so­bom, kto­rý sa blí­ži prá­ci sku­toč­ných ved­cov. „Štu­den­ti bu­dú pra­co­vať pria­mo s čas­ti­co­vý­mi fy­zik­mi s reál­ny­mi dá­ta­mi z LHC," ho­vo­rí Mi­chael Ko­bel, čas­ti­co­vý fy­zik z Dráž­ďan­skej uni­ver­zi­ty, me­dzi­ná­rod­ný ve­dú­ci Mas­terclas­ses. Šty­ri expe­ri­men­ty - AT­LAS, CMS, ALI­CE a LHCb - sprís­tup­ni­li svo­je dá­ta na vzde­lá­va­cie úče­ly. Žia­ci bu­dú skú­mať vý­sled­ky zrá­žok me­dzi čas­ti­ca­mi, kto­ré krú­žia v 27-ki­lo­met­ro­vom urý­chľo­va­či tak­mer rých­los­ťou svet­la. K dis­po­zí­cii sú rôz­ne úlo­hy. Žia­ci mô­žu napr. zno­vuob­ja­viť Z bo­zón ale­bo štruk­tú­ru pro­tó­nu, re­konštruo­vať „po­div­né čas­ti­ce" či me­rať do­bu ži­vo­ta čas­ti­ce D0. Je­den z vr­cho­lov je hľa­da­nie Hig­gso­vých bo­zó­nov. AT­LAS a CMS sprís­tup­ni­li zráž­ky so sku­toč­ný­mi kan­di­dát­mi na Hig­gsov bo­zón, aby sa žia­ci moh­li po­kú­siť vy­sto­po­vať tú­to zried­ka­vú, krát­ko ži­jú­cu čas­ti­cu. Ved­ci bu­dú or­ga­ni­zo­vať Inter­na­tio­nal Mas­terclas­ses na 210 uni­ver­zi­tách v 45 kra­ji­nách. No­ví účas­tní­ci sú z Ar­gen­tí­ny, In­die, Pe­ru, Slo­vin­ska a Ve­ne­zue­ly. Ce­los­ve­to­vá účasť od­rá­ža me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu v čas­ti­co­vej fy­zi­ke. Sku­toč­né ve­dec­ké pra­cov­né pros­tre­die dot­vá­ra aj vi­deo­kon­fe­ren­cia na zá­ver dňa, v kto­rej sa žia­ci z rôz­nych kra­jín spo­ja s mo­de­rá­tor­mi - ved­ca­mi v CER­Ne ale­bo vo Fer­mi­la­be (Ba­ta­via, Illi­nois, USA), aby skom­bi­no­va­li a pre­dis­ku­to­va­li svo­je vý­sled­ky. Ta­kis­to mô­žu dať za­brať mo­de­rá­to­rom v ča­se vy­hra­de­nom na otáz­ky. Väč­ši­na vi­deo­kon­fe­ren­cií sa kon­čí kví­zom o čas­ti­co­vej fy­zi­ke.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter