Kingston získava akvizíciou technológie USB a aktíva IronKey

Kin­gston Di­gi­tal, Inc., dcér­ska spo­loč­nosť Kin­gston Tech­no­lo­gy Com­pa­ny, Inc., naj­väč­šie­ho ne­zá­vis­lé­ho vý­rob­cu pa­mä­ťo­vých pro­duk­tov na sve­te, ozná­mi­la, že ak­vi­zí­ciou zís­ka­la tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va spo­loč­nos­ti Iron­Key zo sku­pi­ny Ima­tion Corp. (NY­SE: IMN).

Spo­loč­nosť Kin­gston sa sta­la jed­ným z pop­red­ných pos­ky­to­va­te­ľov rie­še­ní na šif­ro­va­nie pre­nos­ných dát pre klien­tov z pod­ni­ko­vej sfé­ry od chví­le, keď pred viac ako 10 rok­mi pred­sta­vi­la svoj pr­vý šif­ro­va­ný USB disk Da­taT­ra­ve­ler. Iron­Key, už mno­ho ro­kov jed­na z pop­red­ných al­ter­na­tív­nych zna­čiek v ob­las­ti rie­še­ní šif­ro­va­ných USB flash dis­kov, bo­la sú­čas­ťou ro­di­ny spo­loč­nos­tí v rám­ci sku­pi­ny Ima­tion od ro­ku 2011. Tá­to ak­vi­zí­cia zá­kaz­ní­kom umož­ní prís­tup k eš­te šir­šie­mu por­tfó­liu pro­duk­tov a slu­žieb a je zre­teľ­ným pre­ja­vom zá­me­ru spo­loč­nos­ti Kin­gston byť ce­los­ve­to­vým líd­rom v od­bo­re pre­ve­re­ných šif­ro­va­ných rie­še­ní pre mo­bil­né dá­ta.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter