Do 5 rokov si možno pochutnáme na biotechnologickom mäse vypestovanom v laboratóriu

Star­tup s náz­vom Mem­phis Meats zo San Fran­cis­ca sa chys­tá vy­rá­bať ši­ro­kú šká­lu mä­so­vých vý­rob­kov prip­ra­vo­va­ných v la­bo­ra­tó­riách ur­če­ných na to. Ta­ké­to bio­tech­no­lo­gic­ké mä­so vy­tvá­ra na roz­diel od tra­dič­nej ži­vo­číš­nej pro­duk­cie až o 90 % me­nej emis­ných skle­ní­ko­vých ply­nov a zá­ro­veň je je­ho vý­ro­ba om­no­ho me­nej ener­ge­tic­ky nák­lad­ná. Na jed­nu ka­ló­riu la­bo­ra­tór­ne­ho mä­sa to­tiž sta­čí do­dať len tri ka­ló­rie ener­gie.

Bio­tech­no­lo­gic­ké mä­so na­vy­še neob­sa­hu­je žiad­ne anti­bio­ti­ká, kon­ta­mi­ná­cie z vý­ka­lov či pa­to­gé­ny, kto­ré sú čas­to sú­čas­ťou bež­ných mä­so­vých vý­rob­kov. Vy­ze­rá to tak, že pár­ky, hot do­gy či ham­bur­ge­ry prip­ra­ve­né z bio­tech­no­lo­gic­ké­ho mä­sa by sme moh­li náj­sť na tr­hu už do pia­tich ro­kov. Star­tup na od­štar­to­va­nie svoj­ho pro­jek­tu už pot­reb­né fi­nan­cie vy­zbie­ral.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter