Oblečenie s aerogélom vás ochráni pred extrémne nízkymi teplotami. Aj -200 °C

Pat­rí­te k mi­lov­ní­kom zim­ných špor­tov, kto­rých od vy­ko­ná­va­nia ob­ľú­be­nej čin­nos­ti neod­ra­dí ani dr­sné po­ča­sie? Po­tom vás is­tot­ne za­uj­me no­vý druh ob­le­če­nia, vy­ba­ve­ný špe­ciál­nou aero­gé­lo­vou vrstvou, vďa­ka kto­ré­mu pre­ži­je­te bez uj­my na zdra­ví aj extrém­ne mra­zy.

Sú­čas­ťou od­evu je zlep­še­ná ver­zia aero­gé­lu s ozna­če­ním So­lar Co­re Aero­gel, kto­rá je na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich aero­gé­lov me­nej nák­lad­ná na vý­ro­bu, je od­ol­nej­šia, neotie­ra sa o ko­žu a ok­rem to­ho je aj jed­no­duch­šia na akú­koľ­vek ma­ni­pu­lá­ciu. Svo­jou vý­ni­moč­nou izo­lá­ciou po­dob­ne ako jej pred­chod­co­via ochrá­ni ma­ji­te­ľa, aj ke­by sa prá­ve na­chá­dzal na Mount Eve­res­te. Na­vy­še ho ni­ja­kým spô­so­bom neob­me­dzí v je­ho po­hy­be.

oros_odev.jpg

Spo­loč­nosť Oros, kto­rá zim­ný od­ev s troj­mi­li­met­ro­vým aero­gé­lom navrh­la, vy­uží­va po­dob­nú lát­ku, akú ame­ric­ká NA­SA pou­ží­va na izo­lá­ciu svo­jich vo­zi­diel na Mar­se. Do­kon­ca aj v ten­kej vrstve do­ká­že uchrá­niť pred mraz­mi do -200 °C. Re­vo­luč­ný pro­jekt mô­že­te už te­raz pod­po­riť na por­tá­li Kic­kstar­ter, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho si mô­že­te ob­jed­nať čiap­ku za 35 USD, ru­ka­vi­ce za 99 USD a bun­du za 275 USD.

Video:


Zdroj: pop­sci.com, kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter