GoPro ukázal ďalšie úžasné video natočené jeho novým dronom Karma

Spo­loč­nosť GoP­ro vy­da­la vi­deo so zá­ber­mi za­chy­te­ný­mi po­mo­cou jej oh­lá­se­né­ho no­vé­ho dro­nu Kar­ma. Ame­ric­ký frees­ty­lo­vý ly­žiar Bob­by Brown a je­ho pria­te­lia ho vy­skú­ša­li v As­pe­ne v Co­lo­ra­de. Krát­ke jed­no­mi­nú­to­vé vi­deo je nao­zaj pô­so­bi­vé.

Po­kiaľ ide o Kar­mu, vý­rob­ca je veľ­mi taj­nos­tkár­sky. Ok­rem náz­vu dro­nu od­ha­lil iba zo­pár na­to­če­ných vi­deí, ale nep­rez­ra­dil nič o di­zaj­ne, fun­kciách a špe­ci­fi­ká­ciách.

V tom­to vi­deu je je­den za­ují­ma­vý mo­ment, kde Brown na­tá­ča sel­fie zrej­me s Kar­mou v ru­ke a vo chví­li, keď sa dos­ta­ne k sal­tu, ka­me­ra sa za­čne od ne­ho vzďa­ľo­vať a nak­rú­ca, už le­tiac vy­so­ko vo vzdu­chu. Naz­na­ču­je to az­da, že Kar­ma bu­de mať fun­kciu „hoď a na­tá­čaj", akú má dron Li­ly, kto­rý do­sia­hol mi­mo­riad­ny ús­pech, keď zís­kal už pre­dob­jed­náv­ky za 34 mi­lió­nov do­lá­rov?

Spo­loč­nosť GoP­ro ne­dáv­no ozná­mi­la 7-per­cen­tné zní­že­nie poč­tu pra­cov­ných síl, spô­so­be­né veľ­kým pok­le­som tr­žieb z pre­da­ja ka­mier. Úspeš­ný pro­dukt te­da pot­re­bu­je ako soľ. Ke­by sa z Kar­my stal pre­pa­dák, moh­lo by to zna­me­nať pre fir­mu poh­ro­mu, pre­to­že kon­ku­ren­cia v tej­to ob­las­ti je čo­raz zdat­nej­šia.

Video:


Zdroj:pe­ta­pixel.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter