VEDA: Na podporu výskumu v podnikoch vyčlenili 200 miliónov eur

Pod­ni­ka­teľ­ská sfé­ra sa v spo­lup­rá­ci s ve­dec­ko-vý­skum­ný­mi in­šti­tú­cia­mi, SAV, vy­so­ký­mi ško­la­mi či ne­zis­ko­vý­mi or­ga­ni­zá­cia­mi bu­de môcť uchá­dzať pros­tred­níc­tvom Vý­skum­nej agen­tú­ry o pe­nia­ze z no­vé­ho Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a ino­vá­cie. Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch pôj­de pri­tom 200 mi­lió­nov eur. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa mi­nis­ter­stva škol­stva Beá­ta Du­pa­ľo­vá Ksen­zsig­ho­vá.

Hlav­né cie­le vý­zvy na pod­po­ru prie­my­sel­ných vý­skum­no-vý­vo­jo­vých cen­tier bu­dú sti­mu­lá­cia vý­skum­né­ho po­ten­ciá­lu v pod­ni­koch, orien­tá­cia na pot­re­by praxe, zin­ten­zív­ne­nie spo­lup­rá­ce me­dzi pod­ni­ka­teľ­ským a aka­de­mic­kým sek­to­rom a tran­sfer no­vých poz­nat­kov z vý­sku­mu do praxe. Vo vý­zve pri­tom pod­po­ria pro­jek­ty, kto­rých cie­ľom je vy­tvo­riť dl­ho­do­bé par­tner­stvo pod­ni­ku a kva­lit­ných vý­skum­ných in­šti­tú­cií ale­bo zin­ten­zív­niť už exis­tu­jú­ce par­tner­stvá.

"Zá­me­rom je zvý­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti pod­ni­kov, tvor­ba pri­da­nej hod­no­ty, zis­ko­vosť a väč­šia za­mes­tna­nosť. Pro­jek­ty by ma­li pris­pieť tiež k zvý­še­niu kva­li­ty vý­sku­mu na vy­so­kých ško­lách, v Slo­ven­skej aka­dé­mii vied a ďal­ších vý­skum­ných in­šti­tú­ciách a pris­pieť k orien­tá­cii vý­sku­mu na pot­re­by praxe," ho­vo­rí Du­pa­ľo­vá Ksen­zsig­ho­vá s tým, že cie­ľom pred­kla­da­né­ho pro­jek­tu má byť do­siah­nu­tie kon­krét­nych vý­sled­kov so sil­ným po­ten­ciá­lom vy­uži­teľ­nos­ti v praxi, ako nap­rík­lad pro­to­typ, pa­ten­to­va­teľ­né du­šev­né vlas­tníc­tvo, no­vý pos­tup či no­vá me­tó­da v prio­rit­ných ob­las­tiach hos­po­dár­stva, ako sú auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, IKT prie­my­sel, elek­tro­tech­nic­kých či oce­liarsky prie­my­sel.

Pri us­ku­toč­ňo­va­ní pro­jek­tu bu­de mož­né vy­uží­vať aj účasť za­hra­nič­ných špič­ko­vých od­bor­ní­kov z praxe, ako aj slo­ven­ských ved­cov pô­so­bia­cich v za­hra­ni­čí pros­tred­níc­tvom ich rein­teg­rá­cie do pros­tre­dia prie­my­sel­ných vý­skum­no-vý­vo­jo­vých cen­tier. Uchá­dza­či o grant bu­dú môcť žia­dať o pros­tried­ky od jed­né­ho do se­dem mi­lió­nov eur na pro­jekt, pri­čom dĺžka pro­jek­tu bu­de mož­ná v roz­me­dzí od troch do šies­tich ro­kov. Pod­rob­né in­for­má­cie o vý­zve sú zve­rej­ne­né na inter­ne­to­vej strán­ke OP Vý­skum a ino­vá­cie www.op­vai.sk.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter