Pozor na výber kábla USB-C. Nesprávny totiž môže zničiť vaše zariadenie

Jed­na z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek up­ly­nu­lé­ho ro­ka bol ko­nek­tor USB Ty­pe-C. Pri­ná­ša to­tiž prís­ľub, že sa mô­že stať je­di­nou ve­cou, kto­rú pou­ži­je­me na pri­po­je­nie na­šich za­ria­de­ní, poč­núc od mo­ni­to­rov cez te­le­fó­ny až po po­čí­ta­če. USB-C pod­po­ru­jú naj­väč­šie tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti. App­le aj Goog­le po­núk­li no­te­boo­ky s tým­to ko­nek­to­rom ako pr­ví, no už sa k nim pri­da­li aj ďal­šie fir­my, na tr­hu sú dos­tup­né po­čí­ta­če, tab­le­ty i smar­tfó­ny s por­tom USB-C.

Ide o re­ver­zi­bil­ný port, mô­že te­da pos­lú­žiť na na­pá­ja­nie aj na rých­ly pre­nos dát. Na­vy­še je spät­ne kom­pa­ti­bil­ný, tak­že v ob­do­bí, kým sa sta­ne uni­ver­zál­nym štan­dar­dom, mož­no pou­žiť rôz­ne adap­té­ry a káb­le. A prá­ve tu mu­sí­te byť opatr­ní, nes­práv­ny pou­ži­tý ká­bel USB-C to­tiž mô­že veľ­mi rých­lo zni­čiť váš no­te­book.

Dop­la­til na to aj in­ži­nier Goog­lu Ben­son Leung, kto­rý po­čas tes­to­va­nia káb­la USB-C zni­čil svoj chro­me­book Pixel. Za­ria­de­nie USB to­tiž po pri­po­je­ní za­čne od­obe­rať ener­giu. A ak jej od­obe­rie pri­ve­ľa, mô­že zho­rieť. Zlú skú­se­nosť má aj re­dak­tor webu The Ver­ge, kto­rý chcel cez lac­ný ká­bel z Ama­zo­nu na­bí­jať smar­tfón Nexus 6P zo svoj­ho Mac­Boo­ku Air. Ká­bel si za­čal pý­tať viac ener­gie, ako do­vo­ľu­je pois­tka na por­te USB. Je to chy­ba káb­la, kto­rý by mal chrá­niť za­ria­de­nia pri­po­je­né na oboch stra­nách.

Rie­še­nie je zdan­li­vo jed­no­du­ché - ne­ku­po­vať lac­né káb­le, ale rad­šej tie drah­šie, naj­lep­šie ori­gi­nál­ne od vý­rob­cu za­ria­de­nia. Prav­da, ten­to ne­dos­ta­tok mal byť jas­ný kaž­dé­mu, kto sa po­die­ľal na tvor­be USB-C. App­le i Goog­le sí­ce po­má­ha­li pri príp­ra­ve špe­ci­fi­ká­cií, ale udr­žia­va­nie štan­dar­du a je­ho ší­re­nie má na sta­ros­ti má­lo zná­ma prie­my­sel­ná sku­pi­na s náz­vom USB Im­ple­men­ters Fo­rum. Tá by ma­la mať cer­ti­fi­kač­ný pro­ces na schva­ľo­va­nie káb­lov. Pre­to­že tre­ba zdô­raz­niť, že nej­de o chy­bu por­tov USB-C, ale káb­lov, kto­ré by ma­li roz­poz­nať, k aké­mu por­tu sú pri­po­je­né, a te­da koľ­ko ener­gie mô­žu od­obe­rať.

App­le vy­rie­šil ten­to prob­lém svo­jím pro­prie­tár­nym káb­lom Lig­htning. A ak už ku­pu­je­te káb­le na Ama­zo­ne či u ma­loob­chod­ní­ka, po­ža­duj­te cer­ti­fi­ko­va­né káb­le USB-C. No za­tiaľ v pod­sta­te je­di­ný spô­sob, ako zis­tiť, či ká­bel dos­lo­va neod­pá­li váš dra­hý no­te­book, je sle­do­vať na Ama­zo­ne re­cen­zie spo­mí­na­né­ho in­ži­nie­ra Goog­lu a je­ho prís­pev­ky na Goog­le+. Sa­moz­rej­me, Ama­zon by mal pres­tať pre­dá­vať zlé káb­le a App­le, Goog­le a ďal­ší vý­rob­co­via za­ria­de­ní s por­tom USB-C by ma­li dať hla­vy do­ko­py a vy­my­slieť, ako dať spot­re­bi­te­ľom naj­avo, kto­ré káb­le sú sku­toč­ne bez­peč­né.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter