Fujitsu uskutočnilo bezdrôtový prenos rekordnou rýchlosťou 56 Gb/s

Spo­loč­nosť Fu­jit­su a To­kij­ský tech­no­lo­gic­ký in­šti­tút do­siah­li spo­je­ným úsi­lím no­vý re­kord v rých­los­ti bez­drô­to­vé­ho pre­no­su. Ved­com z oboch tí­mov sa po­da­ri­lo pre­niesť dá­ta rých­los­ťou 56 Gb/s a tech­no­ló­gia, kto­rú pou­ži­li, by moh­la náj­sť ko­mer­čné up­lat­ne­nie do ro­ku 2020 na zlep­še­nie mo­bil­ných sie­tí.

Vy­so­ko­rý­chlos­tné bez­drô­to­vé vy­sie­la­če pou­ží­va­li mi­li­met­ro­vý vl­no­vý roz­sah (30 až 300 GHz) a tes­ty sa us­ku­toč­ni­li v inter­iéri na vzdia­le­nosť 10 cm. Vy­uži­li sa pri tom dva sig­ná­ly, kaž­dý so šír­kou 10 GHz.

fujitsu_56_gbps.jpg

Ho­ci tes­ty vy­ká­za­li tie­to rých­los­ti len v uzav­re­tých pries­to­roch, ke­by sa tech­no­ló­gia spo­ji­la s vy­so­ko­vý­kon­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi, bo­la by vhod­ná aj na von­kaj­šie pou­ži­tie.

Zdroj: nextpowerup.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter