Nový modem NASA bude prenášať dáta 100-krát rýchlejšie než rádiové signály

NA­SA v rám­ci pro­jek­tu La­ser Com­mu­ni­ca­tions Re­lay De­monstra­tion (LCRD) vy­ví­ja pr­vý mo­dem, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať op­tic­kú tech­no­ló­giu, umož­ňu­jú­cu vý­raz­ne rých­lej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi koz­mic­kou lo­ďou a po­zem­nou sta­ni­cou. No­vý la­se­ro­vý sys­tém by mo­hol pod­stat­ne zme­niť dneš­nú rá­dio­frek­ven­čnú ko­mu­ni­ká­ciu a po­núk­nuť dá­to­vé pre­no­sy pri rých­los­tiach 10 až 100-krát vy­šších, ako je to mož­né v sú­čas­nos­ti.

NA­SA expe­ri­men­tu­je s la­se­ro­vou ko­mu­ni­ká­ciou na­mies­to rá­dio­vých sig­ná­lov už dlh­šie. V ro­ku 2013 jej sys­tém LA­DEE (Lu­nar At­mos­phe­re and Dust En­vi­ron­ment Explo­rer) do­sia­hol re­kor­dnú rých­losť downloa­du a up­loa­du, a to 622 Mb/s, resp. 20 Mb/s.

No­vé za­ria­de­nie s ozna­če­ním In­teg­ra­ted LCRD LEO (Low-Earth Or­bit) User Mo­dem and Am­pli­fier, skrá­te­ne ILLU­MA, by sa ma­lo za­čať tes­to­vať v ro­ku 2019 a v ro­ku 2020 by sa ma­lo vy­skú­šať na pa­lu­be Me­dzi ná­rod­nej ves­mír­nej sta­ni­ce. Vďa­ka to­mu, že NA­SA vtes­na­la množ­stvo fun­kcií do jed­né­ho mik­ro­či­pu, ILLU­MA ne­bu­de mať väč­šie roz­me­ry ako mo­bil­ný te­le­fón. Bu­de te­da nie­koľ­ko­ná­sob­ne men­šia ako pri­jí­ma­če na bá­ze op­tic­kých vlá­kien, kto­ré sa v koz­mic­kých lo­diach pou­ží­va­jú dnes.

Fo­to­nic­ké ob­vo­dy sí­ce nie sú ni­ja­ká no­vin­ka, no zdo­ko­na­le­nie tech­no­ló­gie a od­strá­ne­nie pre­ká­žok v rých­los­ti ďal­ších kom­po­nen­tov bo­lo pre ved­cov dl­ho vý­zvou. NA­SA však te­raz po­nú­ka men­šie za­ria­de­nia s ove­ľa lep­ším vý­ko­nom, kto­ré na­vy­še po­dob­ne ako elek­tro­nic­ké ob­vo­dy mô­žu byť ma­so­vo tla­če­né li­tog­ra­fic­ky, tak­že aj ich vý­ro­ba by ma­la byť lac­ná.

No­vá fo­to­nic­ká tech­no­ló­gia by nes­kôr moh­la náj­sť up­lat­ne­nie aj v me­di­cí­ne, prie­my­sel­nej vý­ro­be i v dá­to­vých cen­trách inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí.

Zdroj: scien­cea­lert.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter