VEDA: Vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR

Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied a Zväz slo­ven­ských ve­dec­ko-tech­nic­kých spo­loč­nos­tí vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR. Cie­ľom sú­ťa­že je oce­niť a spo­lo­čen­sky vy­zdvih­núť pop­red­ných slo­ven­ských ved­cov a tech­no­ló­gov z prí­ro­do­ved­ných a tech­nic­kých ob­las­tí ve­dy a vý­sku­mu za prí­no­sy ich ve­dec­ké­ho bá­da­nia. In­for­mo­va­lo o tom mi­nis­ter­stvo škol­stva na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke.

Oce­ne­nia za rok 2015 ude­lia ved­com v pia­tich ka­te­gó­riách. Oce­ne­nie "Ve­dec ro­ka SR" zís­ka ve­dec, kto­ré­ho vý­sle­dok vý­sku­mu mož­no ozna­čiť za ve­dec­ký po­čin ro­ka. Za ve­dec­ký po­čin ro­ka oce­nia aj ved­ky­ňu ro­ka SR. V ďal­šej ka­te­gó­rii oce­nia za vý­znam­ný tech­no­lo­gic­ký po­čin "Osob­nosť ro­ka v ob­las­ti tech­no­ló­gií". Ako "Osob­nosť ro­ka v prog­ra­moch EÚ" oce­nia ved­ca, kto­rý vy­ni­kol v rám­ci ve­dec­ko­výs­kum­nej spo­lup­rá­ce s EÚ. A pos­led­nou ka­te­gó­riou bu­de "Mla­dá osob­nosť ve­dy", v kto­rej oce­nia mla­dé­ho ved­ca ale­bo tech­no­ló­ga do 35 ro­kov.

No­mi­ná­cie mô­žu do 11. mar­ca po­sie­lať na mai­lo­vu ad­re­su ncpvat@cvtisr.sk všet­ky štát­ne, prís­pev­ko­vé a súk­rom­né in­šti­tú­cie, kto­ré sa ve­nu­jú ve­de a vý­sku­mu. Sláv­nos­tné vy­hlá­se­nie vý­sled­kov sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní 10. má­ja.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter