Video s okuliarmi HoloLens: takto budeme sledovať športové zápasy

Cez ví­kend ma­li Ame­ri­ča­nia veľ­ký svia­tok. V ne­de­ľu sa na ka­li­for­nskom šta­dió­ne us­ku­toč­ni­lo fi­ná­le ju­bi­lej­né­ho 50. Su­per Bow­lu. Na tej­to pres­tíž­nej sú­ťa­ži ame­ric­ké­ho fut­ba­lu NFL sa ako je­den z hlav­ných par­tne­rov pred­sta­ví Mic­ro­soft a spo­lu s ním aj je­ho roz­ší­re­ná reali­ta Ho­lo­Lens.

V nas­le­du­jú­com vi­deu si mô­že­te po­zrieť, akým spô­so­bom by sa moh­li di­vá­ci pros­tred­níc­tvom oku­lia­rov za­po­jiť do sle­do­va­nia dl­ho oča­ká­va­né­ho zá­pa­su. Oku­lia­re Ho­lo­Lens im ok­rem roz­ší­re­nej ob­ra­zov­ky spros­tred­ku­jú poh­ľad na fut­ba­lis­tov v ži­vot­nej veľ­kos­ti pria­mo v ich obý­vač­ke. Vý­nim­kou ne­bu­dú ani náh­ľa­dy na šta­dión, ak­tuál­ne šta­tis­ti­ky či ľu­bo­voľ­né re­ka­pi­tu­lo­va­nie naj­vy­da­re­nej­ších čas­tí zá­pa­su.

hololens_zapas.jpg

Na­priek všet­ké­mu sa vo vi­deu ne­po­da­ri­lo za­kryť tie­nis­té strán­ky spá­ja­jú­ce sa s pou­ží­va­ním vir­tuál­nej reali­ty Ho­lo­Lens. Ide nap­rík­lad o ma­lý zor­ný uhol. Ob­raz, kto­rý oku­lia­re po­nú­ka­jú pou­ží­va­te­ľo­vi, pri­po­mí­na skôr 15-pal­co­vý mo­ni­tor, vzdia­le­ný od oka zhru­ba 30 cm, čo ani zďa­le­ka nes­ta­čí na pok­ry­tie ce­lé­ho zor­né­ho po­ľa di­vá­ka.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter