Stelátor Wendelstein 7-X už vyrobil prvú vodíkovú plazmu

Expe­ri­men­ty s fúz­nym reak­to­rom v Ne­mec­ku na­be­ra­jú na ob­rát­kach. Fúz­ny ste­lá­tor Wen­del­stein 7-X za­čal po de­sia­tich ro­koch vý­stav­by vy­rá­bať hé­lio­vú plaz­mu v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka.

Ko­neč­ný cieľ je ta­ký, aby za­ria­de­nie bo­lo dos­ta­toč­ne mag­ne­tic­ky účin­né na udr­ža­nie su­per­ho­rú­cej plaz­my v mag­ne­tic­kom po­li sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tov kon­ti­nuál­ne po do­bu 30 mi­nút. Od de­cem­bra Wen­del­stein 7-X us­ku­toč­nil už viac ako 300 vý­bo­jov. Ich hlav­ným úče­lom však bo­lo za­tiaľ len čis­te­nie stien reak­to­ra. Čím čis­tej­šia je to­tiž ste­na ná­do­by, tým vy­ššiu tep­lo­tu plaz­ma do­siah­ne.

Te­raz však do­chá­dza k pre­cho­du od hé­lio­vej plaz­my k vo­dí­ko­vej. Na sláv­nos­tnom ce­re­mo­niá­li sa zú­čas­tni­la aj kan­ce­lár­ka An­ge­la Mer­ke­lo­vá, kto­rá po svo­jom 20-mi­nú­to­vom pre­ja­ve stla­či­la tla­čid­lo na spus­te­nie tes­tu. Pr­vý 2 MW mik­rovln­ný im­pulz mal pre­viesť ma­lé množ­stvo vo­dí­ka do sta­vu vo­dí­ko­vej plaz­my s níz­kou hus­to­tou.

low_density_hydrogen_plasma.jpg

V úvod­nej čas­ti expe­ri­men­tu reak­tor udr­žal vo­dí­ko­vú plaz­mu s tep­lo­tou 80 mi­lió­nov stup­ňov Cel­zia v mag­ne­tic­kom po­li štvrť se­kun­dy, čo tvor­co­via po­va­žu­jú za ús­pech, kto­rý pre­ko­nal ich oča­ká­va­nia.

Vý­skum­ní­ci chcú pok­ra­čo­vať v expe­ri­men­to­va­ní do po­lo­vi­ce mar­ca. Po­tom ot­vo­ria plaz­mo­vú ná­do­bu a in­šta­lu­jú do nej uh­lí­ko­vé dlaž­di­ce, vďa­ka čo­mu by mal Wen­del­stein 7-X zvlád­nuť sil­nej­šie mik­rovl­nné im­pul­zy na vy­ro­be­nie plaz­my s vy­ššou tep­lo­tou a udr­žať ju po do­bu 10 se­kúnd. V prie­be­hu nas­le­du­jú­cich šty­roch ro­kov sa po­tom bu­de ten­to čas pos­tup­ne predl­žo­vať na cie­ľo­vých 30 mi­nút pri pl­nom 20-me­gawat­to­vom vý­ko­ne mik­rovl­nných im­pul­zov.

Na­priek nák­la­dom na úrov­ni viac ako 1 mi­liar­dy eur ne­vy­ro­bí Wen­del­stein 7-X ani je­di­nú wat­tho­di­nu pou­ži­teľ­nej ener­gie. Je to­tiž ur­če­ný na ove­re­nie po­ten­ciá­lu ste­lá­to­rov a preu­ká­za­nie ich vý­hod op­ro­ti reak­to­rom ty­pu To­ka­mak, kto­rá spo­čí­va v schop­nos­ti pra­co­vať kon­ti­nuál­ne, a nie len v krát­kych vý­bo­joch.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter