Intel vraj chce aktualizáciou mikrokódu zablokovať pretaktovanie zamknutých procesorov Skylake

In­tel mož­no čos­ko­ro za­blo­ku­je pod­po­ru pre­tak­to­va­nia pre svo­je pro­ce­so­ry Sky­la­ke bez od­om­knu­té­ho ná­so­bi­ča, te­da bez ozna­če­nia K, tak ako to uro­bil pred is­tým ča­som aj pri ge­ne­rá­cii Haswell. Tá­to sprá­va po­chá­dza z nie­koľ­kých zdro­jov (napr. XFas­test, Ben­chli­fe), kto­ré uvá­dza­jú, že spo­loč­nosť sa chys­tá za­viesť ďal­šiu ak­tua­li­zá­ciu BIOS-u, kto­rá mô­že za­ká­zať akú­koľ­vek pod­po­ru pre­tak­to­va­nia na pro­ce­so­roch Non-K Sky­la­ke.

No­vý BIOS pre zá­klad­né dos­ky, kto­rý má od­strá­niť chy­bu Pri­me 95, sa ozna­ču­je ako Non-K OC, no rôz­ni vý­rob­co­via da­li tej­to fun­kcii rôz­ne náz­vy, napr. AS­Rock ju na­zý­va Sky OC a Bios­tar za­sa Hy­per OC. Tak­mer všet­ci vý­rob­co­via však už dis­tri­buu­jú dos­ky s tou­to čr­tou. Ak­tuál­na op­ra­va mik­ro­kó­du za­tiaľ pre­tak­to­va­nie ne­za­me­dzi­la. Ob­ja­vi­li sa však in­for­má­cie, že op­ra­va sa us­ku­toč­ní v dvoch kro­koch, a pod­ľa Ben­chli­fe by sa blo­ko­va­nie ma­lo od­oh­rať až v ďal­šej ak­tua­li­zá­cii mik­ro­kó­du.

Ho­ci pre­tak­to­va­či bu­dú skla­ma­ní, In­tel je vraj pro­ti pre­tak­to­va­niu z dô­vo­du na­ru­še­nia sta­bi­li­ty a pre prob­lé­my s tep­lo­tou, kto­ré mô­že tá­to prak­ti­ka spô­so­biť.

Za­tiaľ nie je jas­né, ke­dy bu­de no­vá ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu BIOS, za­ka­zu­jú­ca fun­kciu Non-K OC na Sky­la­ke, uvoľ­ne­ná, ale zrej­me to bu­de čos­ko­ro, pre­to­že už v pos­led­nej vy­da­nej ak­tua­li­zá­cii sa ob­ja­vi­li frag­men­ty prís­luš­né­ho kó­du.

Zdroj: wccftech.com
tech­frag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter