Nový typ Li-Air batérií ponúkne až 5-krát viac energie ako Li-Ion batérie

Ved­com z Ar­gon­ne Na­tio­nal La­bo­ra­to­ry pa­tria­ce­ho ame­ric­ké­mu mi­nis­ter­stvu ener­ge­ti­ky sa po­da­ri­lo po­mo­cou ka­tó­dy na bá­ze gra­fé­nu pr­výk­rát sta­bi­li­zo­vať kryš­ta­lic­ký su­pe­roxid lí­tia (LiO2 ), čo by moh­lo byť zá­kla­dom úpl­ne no­vé­ho ty­pu lí­tio­vo-kys­lí­ko­vých ba­té­rií. Ten­to prís­tup umož­ňu­je vy­hnúť sa prí­tom­nos­ti pe­roxidu lít­ne­ho (Li2O2), čo je pev­ná zra­ze­ni­na, kto­rá up­chá­va pó­ry elek­tró­dy v lí­tio­vo-kys­lí­ko­vých ba­té­riách, na­zý­va­ných aj lí­tio­vo-vzdu­cho­vé (Li-Air).

Su­pe­roxid lí­tia sa dá ťaž­ko syn­te­ti­zo­vať pre je­ho ter­mo­dy­na­mic­kú nes­ta­bi­li­tu, no ved­com z Ar­gon­ne sa to po­da­ri­lo vďa­ka pou­ži­tiu na­no­čas­tíc irí­dia.

Li-Air ba­té­rie vy­uží­va­jú na ge­ne­ro­va­nie prú­du oxidá­ciu lí­tia na anó­de a re­duk­ciu kys­lí­ka na ka­tó­de ba­té­rie. Ta­ká­to konštruk­cia sľu­bu­je až 5-krát vy­ššiu hus­to­tu ener­gie, ako ma­jú bež­né lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie. Tá­to ba­té­ria má po­dob­nú hus­to­tu ener­gie na ki­log­ram ako ben­zín.

Hlav­nou vý­ho­dou ba­té­rie na bá­ze su­pe­roxidu je to, že umož­ňu­je vy­tvo­riť tzv. uzav­re­tý sys­tém, kto­rý je na roz­diel od ot­vo­re­né­ho sys­té­mu vy­ža­du­jú­ce­ho prí­vod kys­lí­ka z oko­li­té­ho pros­tre­dia ove­ľa bez­peč­nej­ší a účin­nej­ší.

Ten­to ob­jav by mo­hol ot­vo­riť ces­tu k vý­vo­ju no­vé­ho ty­pu ba­té­rií s pod­stat­ne dl­hšou ži­vot­nos­ťou, kto­ré by za­bez­pe­či­li nap­rík­lad dl­hší do­jazd pre elek­tric­ké auto­mo­bi­ly, ale aj dlh­šiu vý­drž smar­tfó­nov.

Ce­lý vý­skum bol pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Na­tu­re.

Zdroj: spec­trum.ieee.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter