Vo Francúzsku vybudujú 1000 km solárnych ciest, vyrobia elektrinu pre 5 miliónov ľudí

Fran­cúz­ska vlá­da ozná­mi­la, že chce v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich pia­tich ro­kov vy­bu­do­vať 1000 km ciest s fo­to­vol­tic­ký­mi pa­nel­mi. Tie by moh­li do­dá­vať ener­giu z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov pre 5 mi­lió­nov ľu­dí, čo je asi 8 % fran­cúz­skej po­pu­lá­cie.

Pro­jekt vzni­kol v spo­lup­rá­ci fran­cúz­skej vlá­dy s ces­tnou sta­veb­nou fir­mou Co­las a Ná­rod­ným in­šti­tú­tom pre so­lár­nu ener­giu. Ho­ci via­ce­ro od­bor­ní­kov na so­lár­nu ener­giu sa vy­jad­ri­lo pro­ti „dláž­de­niu vo­zov­ky so­lár­ny­mi pa­nel­mi" (sú to­tiž dra­hé, po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né a nee­fek­tív­ne v po­rov­na­ní s bež­ný­mi streš­ný­mi pa­nel­mi), vlá­da sa pos­ta­vi­la za no­vú tech­no­ló­giu na zís­ka­nie ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov.

Fran­cú­zom však v tom­to sme­re ne­pat­rí pr­ven­stvo. Už v ro­ku 2014 ame­ric­ký man­žel­ský pár zís­kal v crowdfun­din­go­vej kam­pa­ni viac ako 2 mi­lió­ny do­lá­rov na vý­stav­bu ces­ty so so­lár­ny­mi pa­nel­mi. Po­dob­ne ho­lan­dská fir­ma So­la­Road vy­bu­do­va­la v no­vem­bri 2014 tes­to­va­cí chod­ník so za­bu­do­va­ný­mi fo­to­vol­tic­ký­mi člán­ka­mi, kto­rý fun­go­val nad oča­ká­va­nia dob­re.

No pr­výk­rát bu­dú so­lár­ne pa­ne­ly in­šta­lo­va­né na ve­rej­ných ko­mu­ni­ká­ciách a pa­ten­to­va­ný di­zajn pa­ne­la, zná­my pod náz­vom Wattway, je uni­kát­ny v tom, že sa dá ap­li­ko­vať na povrch exis­tu­jú­cich ko­mu­ni­ká­cií bez to­ho, aby sa mu­se­la na­ru­šiť či prein­šta­lo­vať infra­štruk­tú­ra.

So­lár­ne bun­ky s roz­mer­mi 15 × 15 cen­ti­met­rov sú vy­ro­be­né z ten­kej vrstvy po­lyk­ryš­ta­lic­ké­ho kre­mí­ka, ulo­že­nej na ži­vič­nom substrá­te, aby sa do­siah­la väč­šia pev­nosť. Hrúb­ka pa­ne­la je len 7 mm. Pod­ľa fir­my Co­las tá­to je­di­neč­ná vrstve­ná štruk­tú­ra do­dá­va pa­ne­lu ove­ľa väč­šiu priľ­na­vosť a mô­že zní­žiť aj ri­zi­ko ne­hôd pre nák­lad­né i osob­né auto­mo­bi­ly.

solar_panel.jpg

V Cham­bé­ry a Gre­nob­li bo­li pa­ne­ly Wattway ús­peš­ne otes­to­va­né v bež­nej ces­tnej pre­máv­ke pre­jaz­dom 1 mi­lió­na vo­zi­diel, pri­čom povrch ces­ty sa ne­po­su­nul. Pa­ne­ly sú od­ol­né aj po­ve­ter­nos­tným vply­vom. Kre­mí­ko­vé bun­ky sú bez­peč­ne za­puz­dre­né a os­tá­va­jú su­ché aj v daž­di. Na­vy­še ma­te­riál je ta­ký ten­ký, že sa mô­že pris­pô­so­biť te­pel­nej di­la­tá­cii dlaž­by.

Za pred­pok­la­du, že ces­ty sú za­kry­té vo­zid­la­mi len 10 % ča­su, 20 štvor­co­vých met­rov pa­ne­lov Wattway mô­že pos­kyt­núť dos­ta­tok elek­tri­ny pre jed­nu fran­cúz­sku do­mác­nosť (ok­rem vy­ku­ro­va­nia).

Stá­le však exis­tu­jú po­chyb­nos­ti o tom, či kon­cept so­lár­nych ciest mô­že byť rov­na­ko nák­la­do­vo efek­tív­ny, účin­ný a dos­ta­toč­ne bez­peč­ný v po­rov­na­ní s bež­ný­mi streš­ný­mi pa­nel­mi. Prav­da, kaž­dý expe­ri­ment s no­vou tech­no­ló­giou si vy­ža­du­je čas, aby sa zis­ti­lo, ako bu­de fun­go­vať.

Zdroj: scien­cea­lert.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter