Chladenie serverov morskou vodou. Microsoft testoval podmorské dátové centrum

My­šlien­ka umies­tniť po­čí­ta­če do uzav­re­tých nádr­ží a po­no­riť ich do vo­dy nie je no­vá. No vý­skum­ní­ci Mic­ro­sof­tu te­raz priš­li ako pr­ví s ná­pa­dom pre­vádz­ko­vať ce­lé dá­to­vé cen­trum pod hla­di­nou oceá­nu. Moh­lo by to to­tiž vy­rie­šiť nie­koľ­ko prob­lé­mov, poč­núc za­ve­de­ním no­vých zdro­jov ener­gie cez zní­že­nie nák­la­dov na chla­de­nie, zní­že­nie emi­sií až po mož­nosť ľah­ké­ho up­gra­du a roz­ši­ro­va­nia.

Pro­ject Na­tick vzni­kol v rám­ci Mic­ro­soft Re­search, sku­pi­ny za­me­ra­nej na špe­ciál­ne pro­jek­ty, už v ro­ku 2013, no až te­raz ho spo­loč­nosť pred­sta­vi­la ve­rej­nos­ti. Sto­jí za ním je­den z vý­skum­ní­kov, kto­rý pred­tým slú­žil na po­nor­ke. Ide o dá­to­vé cen­trum uzav­re­té v oce­ľo­vej kap­su­le, kto­rá je umies­tne­ná na dne oceá­nu. Pr­vý pro­to­typ na­sa­di­la spo­loč­nosť v mi­nu­lom ro­ku me­dzi augus­tom a no­vem­brom. Bol to je­den rack so serverm­i, ob­klo­pe­ný stla­če­ným du­sí­kom na od­vá­dzanie tep­la z kom­po­nen­tov. Kap­su­la by ma­la vy­dr­žať 20 ro­kov, pri­čom raz za päť ro­kov by bo­la vy­tiah­nu­tá z vo­dy na us­ku­toč­ne­nie vý­me­ny server­ov.

Natick_out_of_water.jpg

Vy­zdvih­nu­tie kap­su­ly z oceá­nu

Pod­mor­skú kap­su­lu vraj mož­no zho­to­viť a na­sa­diť v prie­be­hu 90 dní. Vzhľa­dom na to, že asi po­lo­vi­ca sve­to­vej po­pu­lá­cie ži­je vo vzdia­le­nos­ti do 200 ki­lo­met­rov od oceá­nu, ta­ké­to dá­to­vé cen­trá by bo­li bliž­šie k ľu­ďom, čím by sa vý­raz­ne zní­ži­la la­ten­cia (čas pot­reb­ný na pre­nos dát zo server­a do PC ale­bo smar­tfó­nu pou­ží­va­te­ľa).

Video:


Prav­da, Pro­ject Na­tick je len v za­čiat­koch a nie je zná­me, ke­dy sa z ne­ho sta­ne ži­vo­tas­chop­ný pro­dukt.

Zdroj: news.mic­ro­soft.com,pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter