Fľaša, ktorá premení vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu

Šikov­nú fľa­šu Fon­tus navr­hol ra­kús­ky prie­my­sel­ný di­zaj­nér Kris­tof Re­te­zá a jej vý­ni­moč­nosť spo­čí­va v tom, že do­ká­že pre­me­niť vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du. Vy­uží­va na to len sl­neč­nú ener­giu a kon­den­zá­ciu. Za vhod­ných pod­mie­nok - tep­lé a vl­hké ov­zdu­šie - sa vzduch vo fľa­ši skva­pal­ní, pri­čom filtre zba­via vo­du akých­koľ­vek ne­čis­tôt. Fľa­ša je tak­to schop­ná vy­ro­biť zhru­ba pol lit­ra pit­nej vo­dy za ho­di­nu.

Re­vo­luč­ná fľa­ša Fon­tus má byť dos­tup­ná v dvoch va­rian­toch. Mo­del Airo bu­de vhod­ný pre ko­ho­koľ­vek, za­tiaľ čo mo­del Ry­de je ur­če­ný pre­dov­šet­kým cyk­lis­tom. Fľa­ša by moh­la náj­sť  up­lat­ne­nie aj u ďal­ších špor­tov­cov, ako sú nap­rík­lad ho­ro­lez­ci či fa­nú­ši­ko­via hor­skej tu­ris­ti­ky, kto­rí ma­jú čas­to ob­me­dze­ný prís­tup k pit­nej vo­de. Vy­ná­lez by mo­hol byť ok­rem iné­ho vy­uží­va­ný aj v kra­ji­nách tre­tie­ho sve­ta.

fontus_flasa.jpg

Mo­men­tál­ne ide len o kon­cept, kto­rý by sa však mal už čos­ko­ro ob­ja­viť v crowdfun­din­go­vej kam­pa­ni. Po­kiaľ sa mu po­da­rí na svoj štart vy­zbie­rať pot­reb­nú fi­nan­čnú su­mu, na tr­hu by sa mo­hol ob­ja­viť do kon­ca ro­ka. Ce­na fľa­še Fon­tus sa od­ha­du­je na me­nej ako 100 USD.

fontus_flasa_2.jpg

Zdroj: http://fon­tus.at/


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter