Novinky od HP predstavené na CES sa chystajú na slovenský trh

HP na ja­nuá­ro­vom veľtr­hu CES uvie­dlo nie­koľ­ko no­vi­niek, pre­važ­ne ino­vo­va­ných ver­zií etab­lo­va­ných pro­duk­tov, kto­ré bu­dú onedl­ho dos­tup­né aj na slo­ven­skom tr­hu, tak­že ich spo­loč­nosť pred­sta­vi­la na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii.

Po roz­de­le­ní HP, kto­ré sa us­ku­toč­ni­lo 1. 11. 2015, vznik­li dve spo­loč­nos­ti. Pr­vá z nich, Hewlett-Pac­kard En­terpri­se, je za­me­ra­ná na server­y, sto­ra­ge, networ­king a clou­do­vé služ­by. HP Inc za­stre­šu­je kon­co­vé za­ria­de­nia, po­čí­ta­če, no­te­boo­ky, tab­le­ty, tla­čiar­ne a služ­by spo­je­né s pre­náj­mom kon­co­vých za­ria­de­ní. O ob­je­me do­dá­vok a etab­lo­va­ní po­čí­ta­čov HP uve­die­me len dva fak­ty. Kaž­dú se­kun­du je dis­tri­buo­va­né jed­no ko­mer­čné klien­tske za­ria­de­nie a šty­ri fil­my z pia­tich no­mi­no­va­ných na Os­ca­ra bo­li vy­tvá­ra­né a spra­cú­va­né na pra­cov­ných sta­ni­ciach HP.

Video:


Ino­vo­va­ný kon­ver­ti­bil­ný no­te­book HP Spec­tre x360 má hli­ní­ko­vé ša­si s ultra­ten­kým kry­tom dis­ple­ja. S hmot­nos­ťou za­čí­na­jú­cou sa na 1,83 kg a hrúb­kou 15,9 mm je no­vý Spec­tre naj­ten­ším a naj­ľah­ším kon­ver­ti­bil­ným za­ria­de­ním s uh­lo­prieč­kou 15,6". Zdô­raz­ňu­je­me hlav­ne 13 ho­dín vý­drž na ba­té­riu (9,5 ho­di­ny pri Ultra HD mo­de­loch). Za­ria­de­nie má ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 64,5 Wh, naj­väč­šou, akú fir­ma HP vo svo­jich kon­ver­ti­bil­ných PC pou­ži­la. Dos­tup­nosť na na­šom tr­hu - po­lo­vi­ca feb­ruára.

HP Spectre 360.png

HP Eli­te­Book Fo­lio je naj­ten­ší a naj­ľah­ší pod­ni­ko­vý no­te­book (12,4 mm, hmot­nosť pod 1 kg). Na­priek ma­lé­mu ob­je­mu a hmot­nos­ti má lep­šie rep­ro­duk­to­ry a pod­po­ru ko­mu­ni­ká­cie cez Sky­pe. Vý­drž ba­té­rie je 10 ho­dín. K dis­po­zí­cii bu­de aj vo­li­teľ­ná kon­fi­gu­rá­cia so 4K dis­ple­jom AMO­LED. Dos­tup­nosť sa pred­pok­la­dá v mar­ci.

HP elitebook folio.png

HP Eli­te­Book 1040 s hrúb­kou 15,8 mm je naj­ten­ší 14-pal­co­vý pod­ni­ko­vý no­te­book. Ino­vo­va­ný mo­del má pro­ce­sor In­tel Co­re šies­tej ge­ne­rá­cie a ve­ľa pou­ží­va­te­ľov oce­ní aj port USB-C. Sme­ro­va­nie do biz­ni­su potvr­dzu­je slot na smart card a sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Dos­tup­nosť v po­lo­vi­ci feb­ruára.

HP elitebook 1040.png

HP Eli­te­book 800 G3 Se­ries bol pre­zen­to­va­ný ako naj­ten­ší mainstrea­mo­vý no­te­book. Cha­rak­te­ris­tic­ké zna­ky sú te­lo vo vy­ho­to­ve­ní sil­ver mag­né­zium, vo­dov­zdor­ná klá­ves­ni­ca, pri niek­to­rých mo­de­loch de­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta a UHD dis­plej.

HP elitebook 800.png

Zá­ujem­cov o sto­lo­vé po­čí­ta­če all-in-one ur­či­te us­po­ko­jí HP 34" EN­VY Pro Cur­ved AiO s oh­nu­tým dis­ple­jom.

HP ProCurved.png

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii bo­li pred­sta­ve­né aj rie­še­nia na tlač, nap­rík­lad vo­li­teľ­ná kon­tro­la ori­gi­nál­nos­ti to­ne­ra a no­vý to­ner. Kon­tro­la ori­gi­nál­nos­ti za­bra­ňu­je čas­tým pod­vo­dom ta­ké­ho ty­pu, že fir­ma vy­sú­ťa­ží tla­čia­reň a ori­gi­nál­ny spot­reb­ný ma­te­riál, no do­dá­va­teľ mô­že do­dať iný, lac­ný a me­nej kva­lit­ný to­ner. Kon­tro­la sa dá vy­pnúť z dô­vo­du mož­ných le­gis­la­tív­nych prob­lé­mov (proti­mo­no­pol­né úra­dy...). No­vý to­ner umož­ňu­je rých­lej­šiu tlač. Je­ho čas­ti­ce ma­jú mäk­ké jad­ro, kto­ré sa ta­ví pri niž­šej tep­lo­te, a tr­van­li­vý obal, kto­rý zvy­šu­je vý­ťaž­nosť to­ne­ra.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter