Jednoduchý krvný test odhalí každý druh rakoviny v jej počiatku. Investoval doň Bill Gates

Di­ag­nos­ti­ka ra­ko­vi­ny v ra­nom štá­diu mô­že byť v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich pár ro­kov o nie­čo jed­no­duch­šia. Bio­tech­nic­ká spo­loč­nosť Illu­mi­na pra­cu­je na re­vo­luč­nom kr­vnom tes­te, kto­ré­ho vý­sled­kom má byť lac­ný a naj­mä efek­tív­ny spô­sob sek­ve­no­va­nia DNA.

Star­tup s náz­vom GRAIL už sti­hol na svoj štart vy­zbie­rať 100 mi­lió­nov USD. Naj­väč­ší po­diel v ňom má spo­mí­na­ná fir­ma Illu­mi­na, no me­dzi in­ves­tor­mi mož­no náj­sť me­ná ako Bill Ga­tes, Jeff Bez­os, ARCH Ven­tu­res či Sut­ter Hill Ven­tu­res.

illumina.jpg

Ako má test, kto­ré­ho úlo­hou je zis­tiť všet­ky dru­hy ra­ko­vi­ny, vlas­tne fun­go­vať? Ra­ko­vi­na je ocho­re­nie, kto­ré pre­puk­ne až v oka­mi­hu, keď sa nah­ro­ma­dí mu­tá­cia v DNA. Keď­že ge­ne­tic­ký kód bu­niek ra­ko­vi­ny je to­tož­ný s ge­ne­tic­kým kó­dom oso­by, kto­rú ocho­re­nie pos­tih­lo, drob­né čias­toč­ky zme­ne­nej DNA mož­no ob­ja­viť v kr­vi už na sa­mom po­čiat­ku. To zna­me­ná, že ra­ko­vi­nu mož­no od­ha­liť v štá­diu, keď nie je nes­ko­ro na jej lieč­bu. Jed­no­du­chý krv­ný test zis­tí nie­len ge­ne­tic­kú mu­tá­ciu, ale aj pres­ný typ ra­ko­vi­ny.

Do­sah tej­to tech­no­lo­gic­kej my­šlien­ky by vý­raz­ne ov­plyv­nil nie­len zdra­vot­níc­tvo či eko­no­mic­ký seg­ment, ale aj ce­lú spo­loč­nosť. Na­te­raz nám neos­tá­va nič iné, len ča­kať na jej zreali­zo­va­nie.

Video:


Zdroj: te­chin­si­der.io, reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter