Do vesmíru za 5 dní? S geostacionárnym výťahom to bude možné už v roku 2030

Dop­ra­viť je­den ki­log­ram uži­toč­nej vá­hy ra­ke­top­lá­nom na geos­ta­cio­nár­nu obež­nú drá­hu (GEO) nie je lac­ná zá­le­ži­tosť. Vy­chá­dza to zhru­ba na 22-ti­síc USD. In­ži­nie­rom z Inter­na­tio­nal Spa­ce Ele­va­tor Con­sor­tium sa po­da­ri­lo prísť na al­ter­na­tív­ny spô­sob ves­mír­nej prep­ra­vy, kto­rý by bol nie­len ce­no­vo dos­tup­nej­ší, no pre­dov­šet­kým efek­tív­nej­ší a rých­lej­ší. Za­tiaľ však ide len o kon­cept.

Spo­mí­na­nú al­ter­na­tí­vu pred­sta­vu­je geos­ta­cio­nár­ny vý­ťah, kto­rý by sa rých­los­ťou až 300 km/h dos­tal na GEO prib­liž­ne za päť dní. Po­hy­bo­vať by sa mal po la­ne dl­hom až 100-ti­síc km, kto­ré by bo­lo schop­né uniesť aj ťaž­ký nák­lad. Tu však na­rá­ža­me na kom­pli­ká­ciu, keď­že ma­te­riál, z kto­ré­ho by ma­lo byť la­no vy­ro­be­né, eš­te neexis­tu­je.

vytah_do_vesmiru2.jpg

Pod­ľa štú­die in­ži­nie­rov by mo­hol byť ta­ký­to od­ol­ný ma­te­riál dos­tup­ný naj­nes­kôr do ro­ku 2030. I keď je ví­zia ves­mír­ne­ho vý­ťa­hu na­te­raz vzdia­le­ná, re­vo­luč­nej my­šlien­ke ve­rí aj NA­SA. Sa­ma si to­tiž v ro­ku 2003 ne­cha­la vy­pra­co­vať pro­jekt us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti geos­ta­cio­nár­ne­ho vý­ťa­hu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter