Smartfóny ovplyvňujú náš spánok viac než kofeín

Ved­ci uve­rej­ni­li už nie­koľ­ko štú­dií o tom, ako smar­tfó­ny, tab­le­ty a po­čí­ta­če ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok. Tie­to za­ria­de­nia vy­ža­ru­jú tak­zva­né mod­ré svet­lo, kto­ré na­rú­ša fun­kciu me­la­to­ní­nu, hor­mó­nu spán­ku.

Emi­to­va­né mod­ré svet­lo spô­so­bu­je, že ob­ra­zov­ka tých­to za­ria­de­ní je či­ta­teľ­ná aj za naj­jas­nej­šie­ho dňa. No v no­ci, keď je oko­lie tma­vé, mo­zog si mod­ré svet­lo vy­kla­dá ako den­né svet­lo a zni­žu­je pro­duk­ciu me­la­to­ní­nu v epi­fý­ze.

Mod­ré svet­lo te­da na­rú­ša náš den­ný ryt­mus a zme­na cir­ka­dián­ne­ho ryt­mu mô­že viesť k množ­stvu zá­važ­ných ocho­re­ní. Na­ru­še­nie bio­lo­gic­kých ho­dín mô­že spô­so­biť zvý­še­né ri­zi­ko ra­ko­vi­ny, kar­dio­vas­ku­lár­nych cho­rôb a do­kon­ca aj cuk­rov­ky.

V štú­dii pub­li­ko­va­nej vo Fron­tiers in Pub­lic Health sa ved­ci po­kú­si­li ur­čiť roz­sah emi­sií mod­ré­ho svet­la pri is­tých za­ria­de­niach. Zis­ti­li, že emi­sie všet­kých tes­to­va­ných za­ria­de­ní bo­li obo­ha­te­né o svet­lo s krát­kou vl­no­vou dĺžkou.

Pre­to od­po­rú­ča­jú op­ti­ma­li­zo­vať sof­tvér na pou­ží­va­nie v no­ci, pri­čom har­dvér by mal umož­niť ta­kis­to noč­ný re­žim, kto­rý prep­ne emi­sie mod­ré­ho svet­la na žl­té a čer­ve­né svet­lo a zní­ži aj jas dis­ple­ja. Ta­ký­to re­žim sľu­bu­je App­le v no­vej ver­zii svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. iOS 9.3 bu­de mať fun­kciu Night Shift, kto­rá ve­čer auto­ma­tic­ky zme­ní far­by dis­ple­ja te­le­fó­nu na tep­lej­šie a čer­ven­šie od­tie­ne až do nas­le­du­jú­ce­ho rá­na.

A ak si mys­lí­te, že mod­ré svet­lo váš­ho smar­tfó­nu ne­mô­že ru­šiť váš spá­nok viac ako šál­ka dob­rej ká­vy, ste na omy­le. V štú­dii uve­rej­ne­nej v ma­ga­zí­ne Scien­ce sa uvá­dza, že ko­feín z dvo­ji­tej ká­vy es­pres­so má men­ší vplyv na váš cir­ka­dián­ny ryt­mus ako expo­no­va­nie mod­ré­mu svet­lu v no­ci. Ved­ci zis­ti­li, že mod­ré svet­lo z ob­ra­zov­ky po­sú­va čas spán­ku dvak­rát tak dl­ho ako ko­feín.

V rám­ci štú­die sle­do­va­li 5 dob­ro­voľ­ní­kov po­čas 49 dní. Tri ho­di­ny pred spa­ním bo­li sle­do­va­né oso­by vy­sta­ve­né jed­né­mu zo šty­roch va­riá­cií pod­mie­nok: jas­né mod­ré svet­lo a ko­feín; sla­bé svet­lo a ko­feín; jas­né mod­ré svet­lo a pla­ce­bo na­mies­to ko­feí­nu; sla­bé svet­lo a pla­ce­bo na­mies­to ko­feí­nu.

modre_svetlo_kofein.jpg

Ako vid­no z gra­fu, ko­feín od­su­nul čas spán­ku op­ro­ti pla­ce­bu asi o 40 mi­nút, ale jas­né mod­ré svet­lo až o 85 mi­nút. A svet­lo v kom­bi­ná­cii s ko­feí­nom po­tom od­dia­li­lo pri­ro­dze­ný spá­nok o 105 mi­nút.

Ako vid­no, ve­čer­né pou­ží­va­nie smar­tfó­nu či tab­le­tu mô­že mať sil­ný ne­ga­tív­ny do­sah na spá­nok, a to naj­mä u tí­ne­dže­rov. Rad­šej sa mu te­da vy­hni­te, bu­de to lep­šie pre va­še te­lo aj mo­zog.

Zdroj: tech­ti­mes.com
free­book­szo­ne.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter