Technológia Wi-Fi HaLow pre internet vecí prenesie signál do vzdialenosti 1 km

Wi-Fi Allian­ce ne­dáv­no schvá­li­la no­vý štan­dard na bez­drô­to­vé pri­po­je­nie Wi-Fi 802.11ah, na­zý­va­ný aj Wi-Fi Ha­Low.

Wi-Fi Ha­Low je ús­por­né rie­še­nie s níz­kou spot­re­bou, kto­ré fun­gu­je vo frek­ven­čných pás­mach pod je­den gi­ga­hertz a po­nú­ka dl­hší do­sah. Up­lat­ne­nie mô­že náj­sť v in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti, pri­po­je­ných autách, v di­gi­tál­nych za­ria­de­niach z ob­las­ti zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, ako aj v prie­mys­le, ma­loob­cho­de, poľ­no­hos­po­dár­stve či pros­tre­dí Smart Ci­ty.

Vďa­ka Wi-Fi Ha­Low sa tech­no­ló­gia Wi-Fi ok­rem 2,4 a 5 GHz roz­ši­ru­je aj do pás­ma 900 MHz. Wi-Fi 802.11ah umož­ňu­je ener­ge­tic­ky ús­por­né pri­po­je­nie pre sen­zo­ry a za­ria­de­nia z ob­las­ti wearab­les. Pri­tom je­ho do­sah je tak­mer dvak­rát väč­ší ako v prí­pa­de do­te­raj­šie­ho pri­po­je­nia Wi-Fi na inter­net. No­vý štan­dard nie­len­že umož­ní pre­ná­šať sig­nál na väč­šiu vzdia­le­nosť (až do jed­né­ho ki­lo­met­ra), ale pos­kyt­ne aj sta­bil­nej­šie pri­po­je­nie v ná­roč­nom pros­tre­dí. Ďal­šia dô­le­ži­tá vlas­tnosť je aj schop­nosť ľah­šie pre­ni­kať cez ste­ny ale­bo iné pev­né pre­káž­ky.

Dá­to­vá prie­pus­tnosť pri dl­hších vzdia­le­nos­tiach je prib­liž­ne 150 ki­lo­bi­tov, pri krát­kych vzdia­le­nos­tiach to bu­de oko­lo 40 me­ga­bi­tov na ob­jem­né dá­to­vé ba­lí­ky. Tech­no­ló­gia bu­de op­ti­ma­li­zo­va­ná na ko­mu­ni­ká­ciu v ob­las­ti inter­ne­tu ve­ci.

No je tu aj jed­na zlá sprá­va: Wi-Fi Allian­ce vraj plá­nu­je uviesť cer­ti­fi­ká­ciu Ha­Low až nie­ke­dy v ro­ku 2018 a neexis­tu­je ni­ja­ká zá­ru­ka, že sa sta­ne de fac­to štan­dar­dom na pri­po­je­nie in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti.

Zdroj: wi-fi.org
wi-fi.org/news-events


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter