Right Cup oklame váš mozog, že nepijete vodu, ale ovocný nápoj

Na tr­hu je už via­ce­ro in­te­li­gen­tných po­há­rov či fliaš, kto­ré sľu­bu­jú, že vám po­mô­žu zdrav­šie žiť, nap­rík­lad sa roz­svie­tia, aby ste ne­za­bud­li dodr­žia­vať pit­ný re­žim.

No tvor­co­via šál­ky Right Cup sa roz­hod­li ísť inou ces­tou. Ak vám sa­mot­ná vo­da ne­chu­tí, pre­me­nia vám ju na ochu­te­ný ná­poj. Nie však pri­da­ním ovoc­ných prí­chu­tí či ume­lé­ho sla­did­la. Vo­du na ochu­te­ný ná­poj to­tiž pre­mie­ňa sám po­hár. As­poň vo va­šej mys­li.

Pod­ľa je­ho tvor­cov sa na vní­ma­ní chu­ti ná­po­ja po­die­ľa veľ­kou mie­rou aj čuch. Vô­ňa a chuť sú te­da neod­de­li­teľ­né, pre­to sa vám nap­rík­lad pri nád­che zdá, že jed­lo ne­má ni­ja­kú chuť. Plas­to­vá šál­ka tak do­ká­že vďa­ka pri­da­ným aro­ma­tic­kým lát­kam ok­la­mať váš mo­zog, že na­mies­to čis­tej vo­dy pi­je­te nap­rík­lad po­ma­ran­čo­vý džús. Vô­ňa vraj v šál­ke vy­dr­ží šesť me­sia­cov.

Video:


Right Cup, kto­rý mô­že prísť vhod nap­rík­lad di­abe­ti­kom, zís­kal v crowdfun­din­go­vej kam­pa­ni na In­die­go­go už vy­še 286 000 do­lá­rov od viac ako 4200 pris­pie­va­te­ľov. Dvo­ji­cu šá­lok si mož­no ob­jed­nať za 49 do­lá­rov, vy­brať si mô­že­te zo šty­roch prí­chu­tí: jabl­ko, cit­rón, po­ma­ranč a ma­li­na. Čos­ko­ro pri­bud­ne aj bros­ky­ňa či ko­ka­ko­la. Do­dáv­ky sa ma­jú za­čať v ap­rí­li.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter