Pozrite sa na to, čo všetko dokáže 3D tlačiareň za necelých 2300 USD

Prep­ra­co­va­né de­tai­ly, do­ko­na­lé mi­nia­tú­ry - aj tak­to by sa da­li cha­rak­te­ri­zo­vať vý­tvo­ry za­ria­de­nia 3D SO­LUS DLP, kto­ré fun­gu­je na bá­ze ste­reoli­tog­ra­fic­kej tla­čiar­ne. Za pri­ja­teľ­nú su­mu 2299 USD sa doč­ká­te spo­ľah­li­vej a naj­mä kva­lit­nej prá­ce. V prí­pa­de, že má­te zá­ujem len o pro­jek­tor, ce­na zaň sa po­hy­bu­je od 699 do 899 USD.

„Tá­to tla­čia­reň umož­ňu­je vy­tla­čiť kva­lit­nú a zá­ro­veň pro­fe­sio­nál­nu úp­ra­vu povr­chu," vy­svet­ľu­je spo­loč­nosť Jun­ctio­n3D. Pres­ved­čia vás o tom aj nas­le­du­jú­ce ob­ráz­ky, za­chy­tá­va­jú­ce mi­nia­túr­ne vý­tvo­ry tla­čiar­ne 3D SO­LUS DLP, kto­rých veľ­kosť zväč­ša nep­re­sa­hu­je ani 2,5 cm.

3D_miniatura_1.jpg

3D_miniatura_2.JPG

3D_miniatura_3.jpg

3D_miniatura_4.JPG

3D_miniatura_5.JPG

3D_miniatura_6.jpg

3D_miniatura_7.JPG

3D_miniatura_8.JPG

3D_miniatura_9.JPG

3D_miniatura_10.JPG

3D_miniatura_11.jpg

3D_miniatura_12.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter