VESMÍR: Objavili zatiaľ najväčší solárny systém

Me­dzi­ná­rod­ný tím as­tro­nó­mov ob­ja­vil za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém po­zos­tá­va­jú­ci z čer­ve­né­ho tr­pas­lí­ka a veľ­kej plyn­nej exop­la­né­ty, kto­rá svo­ju hviez­du obie­ha vo vzdia­le­nos­ti prib­liž­ne bi­lión ki­lo­met­rov. To je 140-ná­so­bok vzdia­le­nos­ti Plu­ta od Sl­nka. Pla­né­ta 2MASS J2126-8140 tak obeh­ne hviez­du TYC 9486-927-1 iba raz za tak­mer mi­lión ro­kov. No­voob­ja­ve­ný so­lár­ny sys­tém je tak tak­mer trik­rát väč­ší než do­te­raz naj­väč­ší zná­my.

Ved­ci si pri­tom pô­vod­ne mys­le­li, že 2MASS J2126-8140 je hviez­dou ty­pu hne­dý tr­pas­lík. Keď však po­rov­na­li jej po­hyb s tra­jek­tó­riou hviez­dy TYC 9486-927-1, zis­ti­li, že sa po­hy­bu­jú spo­loč­ne. "Ten­to sys­tém ne­mo­hol vznik­núť rov­na­ko ako na­ša sl­neč­ná sús­ta­va, z veľ­ké­ho dis­ku pra­chu a ply­nu. Mys­lí­me si, že vzni­kol pred 10 mi­lión­mi až 45 mi­lión­mi ro­kov z plyn­né­ho vlák­na, kto­ré hviez­du aj pla­né­tu vy­tla­či­lo rov­na­kým sme­rom. Ne­moh­li exis­to­vať v príl­iš hus­tom pros­tre­dí, pre­to­že ich vzá­jom­né pu­to je na­toľ­ko sla­bé, že aká­koľ­vek ne­ďa­le­ká hviez­da by ich or­bi­tu úpl­ne zni­či­la," uvie­dol Si­mon Mur­phy z Aus­tra­lian Na­tio­nal Uni­ver­si­ty.

2MASS J2126-8140 sa na­chá­dza prib­liž­ne 100 sve­tel­ných ro­kov od Ze­me a je prib­liž­ne 12 až 15-krát väč­šia než Ju­pi­ter. "Veľ­mi nás prek­va­pi­lo, že sme ob­ja­vi­li ta­ký má­lo hmot­ný ob­jekt tak ďa­le­ko od svo­jej ma­ter­skej hviez­dy," do­dal Mur­phy, kto­rý spo­lu s ko­le­ga­mi zve­rej­nil svoj ob­jav v ča­so­pi­se Month­ly No­ti­ces of the Royal As­tro­no­mi­cal So­cie­ty.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter