Amazon chce zjednodušiť nákupy. Tlačiareň si automaticky objedná míňajúci sa toner

Preč sú ča­sy, keď ste na ná­kup to­va­ru mu­se­li za­pnúť po­čí­tač či smar­tfón, vy­hľa­dať v e-sho­pe prís­luš­ný to­var a klik­núť na tla­čid­lo Vlo­žiť do ko­ší­ka, už ani ne­ho­vo­riac o ta­kom pre­žit­ku, ako je náv­šte­va sku­toč­né­ho ob­cho­du. In­te­li­gen­tné za­ria­de­nia vo va­šej do­mác­nos­ti to­tiž te­raz už zvlád­nu ná­ku­py za vás.

Služ­ba Ama­zo­nu Dash Rep­le­nis­hment umož­ní auto­ma­tic­ké pri­po­je­nie in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní vo va­šej do­mác­nos­ti či kan­ce­lá­rii, aby ob­jed­na­li no­vú do­dáv­ku to­va­ru, keď sa bu­dú zá­so­by mí­ňať.

Už v mar­ci 2015 Ama­zon za­čal po­nú­kať tla­čid­lo Dash But­ton, fy­zic­ké tla­čid­lo, kto­ré si zá­kaz­ník umies­tni na ľu­bo­voľ­né mies­to a pri­po­jí do do­má­cej sie­te Wi-Fi. Po je­ho stla­če­ní sa od­oš­le ob­jed­náv­ka na kon­krét­ny to­var, napr. pra­cí pros­trie­dok Ti­de, servítk­y Boun­ty a pod., do Ama­zo­nu. Je­den Dash But­ton na Ama­zon.com sto­jí 4,99 USD.

Amazon_Dash_Button.jpg

V sú­čas­nos­ti Ama­zon roz­ší­ril po­čet kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní, pre kto­ré bu­dú mať fun­kciu tla­čid­la Dash But­ton pria­mo in­teg­ro­va­nú. Ide o viac než 45 mo­de­lov tla­čiar­ní Brot­her, práč­ky znač­ky GE, Whirlpool, in­te­li­gen­tné glu­ko­me­ry Gma­te, tla­čiar­ne Sam­sung a pod.

Služ­bu si mož­no ak­ti­vo­vať cez fi­rem­nú ap­li­ká­ciu ale­bo na webo­vej strán­ke pri nas­ta­vo­va­ní za­ria­de­nia. Nap­rík­lad tla­čia­reň vás už te­raz mô­že upo­zor­niť na níz­ku hla­di­nu to­ne­ra, no po ak­ti­vo­va­ní služ­by Dash Rep­le­nis­hment na webo­vej strán­ke Brot­her bu­de môcť pos­lať hneď ob­jed­náv­ku na je­ho kú­pu Ama­zo­nu. Prav­da, pou­ží­va­teľ mu­sí tla­čid­lo spá­ro­vať tla­čid­lo so svo­jím mo­bil­ným te­le­fó­nom a kaž­dú ob­jed­náv­ku na ňom potvr­diť.

Video:


Eta­pa uzav­re­té­ho be­ta­tes­to­va­nia sa skon­či­la a dopl­nok Dash a je­ho roz­hra­nia API sú te­raz k dis­po­zí­cii pre všet­kých vý­rob­cov za­ria­de­ní a vý­vo­já­rov, kto­rí ich mô­žu in­teg­ro­vať do aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia pri­po­je­né­ho na inter­net.

Ak vás tá­to fun­kcia za­ují­ma, dos­tup­ný je kom­plet­ný zoz­nam prís­tro­jov, kto­ré ju pod­po­ru­jú.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter