Loon Copter: Dron, ktorý vie lietať aj potápať sa

Na tr­hu je už ve­ľa lie­ta­jú­cich dro­nov aj ro­bo­tov fun­gu­jú­cich pod vo­dou, no za­ria­de­nia, kto­ré sú rov­na­ko ši­kov­né vo vzdu­chu aj pod vo­dou, sú ove­ľa vzác­nej­šie. Te­raz je tu však Loon Cop­ter, dron, kto­rý mô­že lie­tať, fun­go­vať pod vod­nou hla­di­nou, ale aj po­no­riť sa po­riad­ne hl­bo­ko.

Za­ria­de­nie Oak­lan­dskej uni­ver­zi­ty lie­ta vo vzdu­chu ako kaž­dý iný dron, po pris­tá­tí na vo­de ho vztla­ko­vá ko­mo­ra udr­ží na hla­di­ne. No ro­bot mô­že ko­mo­ru aj napl­niť vo­dou a po­no­riť sa pod hla­di­nu, kde sa oto­čí o 90° a vy­uží­va na po­hyb svo­je ro­to­ry. Na­po­kon mô­že vo­du z ko­mo­ry vy­tla­čiť, vy­no­riť sa na hla­di­nu a opäť vzliet­nuť.

Video:


Pou­ži­tie toh­to uni­ver­zál­ne­ho dro­nu je ši­ro­ké - mô­že sa up­lat­niť pri pries­ku­me, ale aj v pát­ra­cích či zá­chran­ných ak­ciách. Op­ro­ti tra­dič­ným za­ria­de­niam má Loon Cop­ter nie­koľ­ko vý­hod. Je rých­lej­ší ako po­nor­ka a mô­že sa ľah­ko vzná­šať nad ob­las­ťou zá­uj­mu. Tím z Oak­lan­dskej uni­ver­zi­ty však vi­dí eš­te pries­tor na je­ho zlep­šo­va­nie. Chce nap­rík­lad roz­ší­riť do­sah bez­drô­to­vé­ho pre­no­su dát pod vo­dou, zdo­ko­na­liť na­vi­gá­ciu pod vo­dou a re­di­zaj­no­vať trup na efek­tív­nej­šie po­tá­pa­nie.

loon_copter_2.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter