Biologicky odbúrateľné senzory budú monitorovať mozog pacienta, potom sa rozložia v jeho tele

Po ope­rá­cii moz­gu tre­ba pa­cien­tov sle­do­vať, či sa u nich neob­ja­via nás­led­né kom­pli­ká­cie. Na ten­to cieľ mu­sia le­ká­ri do moz­gu im­plan­to­vať ob­jem­né za­ria­de­nie, kto­ré sa­mo ose­be mô­že vy­vo­lať ďal­šie prob­lé­my, napr. in­fek­ciu či do­kon­ca aj kr­vá­ca­nie. A ako­by to­ho ne­bo­lo dosť, im­plan­to­va­né za­ria­de­nie tre­ba po ča­se, keď spl­ní svo­ju úlo­hu, z te­la pa­cien­ta od­strá­niť.

Tie­to prob­lé­my chce eli­mi­no­vať sku­pi­na ved­cov z Illi­nois­kej uni­ver­zi­ty v Ur­ba­na-Cham­paign, kto­rá vy­vi­nu­la roz­lo­ži­teľ­né mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nie. Mož­no sa tak vy­hnúť pot­re­be ďal­šie­ho chi­rur­gic­ké­ho zá­kro­ku.

Za­tiaľ bo­lo ta­ké­to za­ria­de­nie tes­to­va­né v moz­gu krýs, no kon­cept by sa dal pris­pô­so­biť aj pre iné čas­ti te­la. Mo­hol by oh­la­so­vať no­vú vl­nu mi­ni­mál­ne in­va­zív­nej zdra­vot­níc­kej mo­ni­to­ro­va­cej tech­ni­ky.

Ino­va­tív­ne za­ria­de­nie sa skla­dá zo sen­zo­rov vo veľ­kos­ti zr­nka ry­že, kto­ré sú upev­ne­né na te­nuč­kú si­li­kó­no­vú mem­brá­nu. Do­ká­žu de­te­go­vať zme­ny tep­lo­ty a tla­ku v te­ku­ti­ne ob­klo­pu­jú­cej mo­zog, pri­čom všet­ky ma­te­riá­ly sú bio­lo­gic­ky od­bú­ra­teľ­né a úpl­ne sa vstre­bú v te­le v prie­be­hu nie­koľ­kých me­sia­cov.

Na prís­tup k zhro­maž­de­ným in­for­má­ciám zos­tro­jil tím za­ria­de­nie na bez­drô­to­vý pre­nos úda­jov, kto­ré sa pri­pev­ní na vr­chnú stra­nu leb­ky hlo­dav­ca pod ko­žu. K to­mu­to za­ria­de­niu sú sen­zo­ry pri­po­je­né roz­lo­ži­teľ­ný­mi drôt­mi, pri­čom 85 % za­ria­de­nia je zo vstre­ba­teľ­né­ho ma­te­riá­lu, zvy­šok sa dá jed­no­du­cho chi­rur­gic­ky od­strá­niť, pre­to­že prís­troj je len sub­der­mál­ny. No­vé za­ria­de­nie fun­go­va­lo rov­na­ko dob­re ako sú­čas­né ne­roz­pus­tné im­plan­tá­ty. Za­ria­de­nie je za­tiaľ ur­če­né len na tes­to­va­nie na ma­lých zvie­ra­tách, no v prie­be­hu dvoch až troch ro­kov by sa moh­lo za­čať tes­to­vať aj na ľu­ďoch.

Ce­lá štú­dia bo­la pub­li­ko­va­ná v ča­so­pi­se Na­tu­re.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter