Prvá kompletná transplantácia ľudskej hlavy už o rok

Ta­lian­sky neu­ro­chi­rurg Sergio Ca­na­ve­ro ne­dáv­no vy­hlá­sil, že do ro­ku 2017 ús­peš­ne transplan­tu­je hla­vu ži­vé­ho člo­ve­ka na iné te­lo, a to aj vrá­ta­ne spo­je­nia pre­ru­še­nej mie­chy. Aj keď ide o trú­fa­lé tvr­de­nie, kto­ré sa do­po­siaľ ne­po­da­ri­lo zreali­zo­vať, ví­zia je to viac než pre­lo­mo­vá.

Ca­na­ve­ro so svo­jím tí­mom v sú­čas­nos­ti skú­ša no­vé ope­rač­né pos­tu­py pot­reb­né na tú­to ná­roč­nú ope­rá­ciu na la­bo­ra­tór­nych my­šiach. Údaj­ne sa im len pred­ne­dáv­nom po­da­ri­lo ús­peš­ne transplan­to­vať hla­vu opi­ce. V prí­pa­de, že je ich tvr­de­nie prav­di­vé, ide v po­ra­dí o dru­hý po­dob­ný expe­ri­ment, hneď po po­ku­se chi­rur­ga Ro­ber­ta Whi­tea v se­dem­de­sia­tych ro­koch. Oba­ja le­ká­ri pri­po­ji­li krv­ný obeh hla­vy na no­vé te­lo, ale spo­jiť pre­ru­še­nú mie­chu sa ani je­den z nich ne­po­kú­sil. Na to mo­men­tál­ne poz­nat­ky ve­dy nes­ta­čia.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter