Vedci vytvorili chladiaci systém pre budúce optické procesory

Rých­losť viac­jad­ro­vých pro­ce­so­rov pou­ží­va­ných vo vý­kon­ných po­čí­ta­čo­vých sys­té­moch ne­zá­vi­sí ani tak od rých­los­ti in­di­vi­duál­ne­ho jad­ra, ale od to­ho, ako rých­lo sa bu­dú pre­ná­šať dá­ta me­dzi jad­ra­mi. Elek­tric­ké me­de­né pre­po­je­nia pou­ží­va­né dnes v pro­ce­so­roch ma­jú ob­me­dze­nú šír­ku pás­ma a ne­mô­žu za­bez­pe­čiť pok­ra­ču­jú­ci rast vý­ko­nu pro­ce­so­ra. Pre­to špič­ko­vé spo­loč­nos­ti v po­lo­vo­di­čo­vom prie­mys­le, ako sú IBM, Orac­le, In­tel či HP, na­chá­dza­jú rie­še­nie toh­to prob­lé­mu v pre­cho­de od elek­tro­ni­ky k fo­to­ni­ke, do kto­ré­ho in­ves­tu­jú mi­liar­dy do­lá­rov.

V bu­dúc­nos­ti bu­dú jed­not­li­vé pr­vky v či­poch na vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu vy­uží­vať op­tic­ký pre­nos dát. Je­den z prob­lé­mov, kto­ré tre­ba pre­ko­nať, je za­hrie­va­nie. To sa to­tiž vy­sky­tu­je nie­len v elek­tro­nic­kých, ale aj op­tic­kých či op­toe­lek­tro­nic­kých či­poch.

Ved­com z la­bo­ra­tó­ria MIPT (Mos­cow In­sti­tu­te of Phy­sics and Tech­no­lo­gy) sa po­da­ri­lo náj­sť rie­še­nie prob­lé­mu pre­hria­tia ak­tív­nych plaz­mo­nic­kých zlo­žiek či­pov. Tie­to kom­po­nen­ty bu­dú mať zá­sad­ný vý­znam pri vy­so­ko­rý­chlos­tných pre­no­soch dát v rám­ci op­toe­lek­tro­nic­kých pro­ce­so­rov bu­dúc­nos­ti, kto­ré bu­dú fun­go­vať de­sať­ti­sí­ce ráz rých­lej­šie ako tie sú­čas­né. Vo svo­jej štú­dii ved­ci uká­za­li, ako efek­tív­ne chla­diť op­toe­lek­tro­nic­ké či­py za pou­ži­tia štan­dar­dných chla­di­čov aj na­priek vy­so­kej pro­duk­cii tep­la v ak­tív­nych plaz­mo­nic­kých kom­po­nen­toch.

Vý­skum­ní­ci uká­za­li, že za pou­ži­tia vy­so­ko­vý­kon­né­ho te­pel­né­ho roz­hra­nia či­že vrs­tiev te­pel­ne vo­di­vých ma­te­riá­lov umies­tne­ných me­dzi či­pom a chla­dia­cim sys­té­mom mož­no účin­ne za­bez­pe­čiť od­vod tep­la z či­pu (ter­mo­pas­ta je veľ­mi ob­ľú­be­ný typ te­pel­né­ho roz­hra­nia, ho­ci nie je veľ­mi efek­tív­na), vy­so­ko­vý­kon­né op­toe­lek­tro­nic­ké či­py tak mô­žu byť chla­de­né po­mo­cou bež­ných chla­dia­cich sys­té­mov.

chip_heat_sink.jpg

Pou­ži­tie nie­koľ­kých vrs­tiev te­pel­ne vo­di­vých ma­te­riá­lov s hrúb­kou v na­no- a mik­ro­met­roch, umies­tne­ných me­dzi čip a chla­dič, mô­že zní­žiť tep­lo­tu či­pu z nie­koľ­kých sto­viek prib­liž­ne na de­sať stup­ňov Cel­zia. To ot­vá­ra mož­nos­ti up­lat­ne­nia vy­so­ko­vý­kon­ných op­toe­lek­tro­nic­kých pro­ce­so­rov v ši­ro­kej šká­le ap­li­ká­cií od su­per­po­čí­ta­čov až po kom­pak­tné elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia.

Ce­lá štú­dia bo­la pub­li­ko­va­ná v ACS Pho­to­nics.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter