„Kamikadze dron“ – vreckový zabijak každého vojaka

Tech­no­ló­gia oz­bro­je­ných dro­nov pres­tá­va byť vý­sa­dou vý­luč­ne naj­vys­pe­lej­ších ar­mád či štát­nych in­šti­tú­cií. Vy­ze­rá to tak, že ju ča­ká sľub­ná bu­dúc­nosť. Nap­rík­lad ta­ké „ka­mi­ka­dze dro­ny" (loi­te­ring mu­ni­tions) s náz­vom Switchbla­de sú už od ro­ku 2012 stá­lou sú­čas­ťou ame­ric­ké­ho voj­ska v Af­ga­nis­ta­ne. Ich po­čet do­sa­hu­je hra­ni­cu šty­roch ti­sí­cov.

„Ka­mi­ka­dze dro­ny" ale­bo aj „vrec­ko­vé de­los­tre­lec­tvo" je lac­ná, pres­ne ria­de­ná le­tec­ká mu­ní­cia vo for­me bo­jo­vej hla­vi­ce. Veľ­kosť toh­to ty­pu zbra­ní sa za­čí­na od ma­lých vrec­ko­vých dro­nov a sia­ha až po roz­me­ry veľ­ké­ho kom­ple­tu pre­nos­ných proti­tan­ko­vých ria­de­ných striel. Kon­krét­ne dro­ny s ozna­če­ním Switchbla­de do­dá­va ame­ric­kej ar­má­de spo­loč­nosť Aero­Vi­ron­ment. Ide o ruč­ne ria­de­né stre­ly s roz­pä­tím krí­del 60 cm a s hmot­nos­ťou 2,5 kg, kto­ré sú prep­ra­vo­va­né v ma­lých mí­no­me­toch, ur­če­ných na jed­no pou­ži­tie.

Ta­ká­to for­ma mu­ní­cie je schop­ná udr­žať sa vo vzdu­chu zhru­ba 10 mi­nút a nás­led­ne na po­vel ope­rá­to­ra, vo­ja­ka sto­ja­ce­ho na doh­ľad od dro­nu, za­úto­čiť na po­zem­né či vod­né cie­le. Switchbla­de mož­no vy­pus­tiť z auto­mo­bi­lu, lo­de či lie­tad­la. Vďa­ka elek­tro­mo­to­ru do­sa­hu­je rých­losť až 150 km/h s maximál­nym do­le­tom 10 km. Sen­zo­ry dro­nu zá­so­bu­jú ope­rá­to­ra fa­reb­ným, ako aj infra­čer­ve­ným vi­deom.

kamikaze_drony2.jpg

Sil­ný­mi kon­ku­ren­tmi „ka­mi­ka­dze dro­nov" Switchbla­de sú dro­ny Bat­tle­Hawk od spo­loč­nos­ti Textron, mo­del Ter­mi­na­tor od Loc­kheed Mar­tin, dro­ny s ozna­če­ním He­ro od fir­my uVi­son, prí­pad­ne mo­del War­ma­te od poľ­skej spo­loč­nos­ti WB Elec­tro­nics. Ich vy­uži­tie ob­ja­vu­je čo­raz viac kra­jín, a te­da aj väč­ší po­čet te­ro­ris­tic­kých sku­pín. Mo­de­ly Fa­raz 2 ale­bo Black Eag­le sa sta­li vo­jen­skou vý­ba­vou Irá­nu v bo­ji pro­ti Sý­rii, za­tiaľ čo Skywal­ker X9 vy­uží­va Is­lam­ský štát na pries­kum.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter