Smartbe Intelligent Stroller: Autonómny kočík, ktorý sa postará o pohodlie vás i vášho dieťaťa

Auto­pi­lot a kli­ma­ti­zá­cia ne­mu­sia byť vý­luč­ne vy­mo­že­nos­ti auto­mo­bi­lov. No­vin­ka s náz­vom Smar­tbe In­telli­gent Stroller je to­ho dô­ka­zom. Ide net­ra­dič­ne o det­ský ko­čík, kto­rý viac ro­dič ne­mu­sí pred se­bou tla­čiť.

Ko­čík Smar­tbe In­telli­gent Stroller fun­gu­je na elek­tric­ký po­hon, tak­že sa mô­že po­hy­bo­vať buď úl­ne auto­nóm­ne, ale­bo kla­sic­ky tla­če­ním, prí­pad­ne vám v tom mô­že mo­tor čias­toč­ne po­môcť. Úlo­hou mo­to­ra je ta­kis­to po­lo­ho­va­nie ko­čí­ka, ako aj po­sú­va­nie tie­nia­cich a proti­ve­ter­ných la­miel. Ko­čík je vy­ba­ve­ný sen­zor­mi sle­du­jú­ci­mi oko­lie, jed­no­du­chou kli­ma­ti­zá­ciou, ohrie­va­čom det­ských fľa­šiek, oz­vu­če­ním či sig­na­li­zač­ným os­vet­le­ním. Aku­mu­lá­tor vy­dr­ží v pre­vádz­ke zhru­ba šesť ho­dín.

kocik_smartbe.gif

Všet­ko nas­ta­ve­nie ko­čí­ka Smar­tbe In­telli­gent Stroller sa ov­lá­da z je­ho ru­ko­vä­ti ale­bo za po­mo­ci mo­bil­nej ap­li­ká­cie v smar­tfó­ne, prí­pad­ne v ho­din­kách. Zlep­še­ný ko­čík sa bu­de pre­dá­vať za 3000 USD.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter