Celý web v hlave. Náš mozog dokáže uložiť 10-krát viac informácií, ako sa doteraz myslelo

No­vý vý­skum uka­zu­je, že pa­mä­ťo­vá ka­pa­ci­ta moz­gu je de­sať­krát vy­ššia, ako sa pô­vod­ne pred­pok­la­da­lo. To zna­me­ná, že je v rá­de pe­ta­baj­tu, čo je pod­ľa ved­cov blíz­ko roz­sa­hu World Wide Webu.

Ľud­ský mo­zog sa čas­to pri­rov­ná­va k po­čí­ta­ču. Je­den as­pekt, kto­rý umož­ňu­je to­to po­rov­na­nie, je pa­mäť. Za­tiaľ čo po­čí­ta­čo­ví ved­ci ho­vo­ria o pa­mä­ti RAM (ran­dom ac­cess me­mo­ry) a úlo­žis­ku na pev­nom dis­ku, neu­ro­ved­ci ho­vo­ria o krát­ko­do­bej pa­mä­ti, po­dob­nej RAM, a dl­ho­do­bej pa­mä­ti, po­dob­nej pev­né­mu dis­ku. Ved­ci uro­bi­li ana­ló­giu náš­ho moz­gu a po­čí­ta­ča, pre­to me­ra­li ka­pa­ci­tu v bi­toch a baj­toch.

Na­neš­ťas­tie sa nez­hod­li na tom, koľ­ko in­for­má­cií je náš mo­zog schop­ný ucho­vá­vať. Od­ha­dy sia­ha­li od 1 TB cez 100 TB až po 2500 TB (1 TB = 1000 GB). No­vá štú­dia po­chá­dza­jú­ca zo Salk In­sti­tu­te uka­zu­je, že tie­to od­ha­dy sú rá­do­vo pri­níz­ke.

Tím pod ve­de­ním Terry­ho Sej­nowské­ho vy­tvo­re­ním po­čí­ta­čo­vé­ho 3D mo­de­lu hi­po­kam­pu pot­ka­na, seg­men­tu moz­gu, kto­rý pred­sta­vu­je aké­si pa­mä­ťo­vé cen­trum, uká­zal, že ka­pa­ci­ta pa­mä­ti ľud­ské­ho moz­gu je v sku­toč­nos­ti v roz­sa­hu pe­ta­baj­tu. Je­ho štú­diom zis­ti­li, že ka­pa­ci­ta ner­vo­vých bu­niek zá­vi­sí od dĺžky syn­áps, pri­čom jed­na syn­ap­sa do­ká­že pre­niesť 4,7 bi­tu in­for­má­cie (do­te­raj­šie od­ha­dy ho­vo­ri­li o jed­nom ale­bo dvoch bi­toch).

Video:


„Je to sku­toč­ná bom­ba v ob­las­ti neu­ro­vied," po­ve­dal Sej­nowski. „Ob­ja­vi­li sme kľúč k od­om­knu­tiu prin­cí­pu di­zaj­nu to­ho, ako neu­ró­ny hi­po­kam­pu fun­gu­jú s níz­kou ener­giou, ale vy­so­kým vý­poč­to­vým vý­ko­nom. Na­še no­vé me­ra­nia ka­pa­ci­ty pa­mä­ti moz­gu zvý­ši­li kon­zer­va­tív­ne od­ha­dy o fak­tor 10, as­poň na pe­ta­bajt, čo je veľ­kosť rov­na­jú­ca sa World Wide Webu."

No aby bo­la prav­da ce­lá, ved­ci zo Salk In­si­tu­te tro­chu pre­há­ňa­jú. Veď len tzv. veľ­ká štvor­ka, t. j. Goog­le, Ama­zon, Mic­ro­soft a Fa­ce­book, má na server­och ulo­že­ných mi­ni­mál­ne 1200 pe­ta­baj­tov dát. Ne­ho­vo­riac už o clou­do­vých úlo­žis­kách ako Drop­box, Barra­cu­da či Su­gar­Sync.

No aj tak pe­ta­bajt je ob­rov­ské množ­stvo dát. Je to 250 baj­tov. Na po­rov­na­nie, kniž­ni­ca ame­ric­ké­ho Kon­gre­su zhro­maž­ďu­je asi 253 te­ra­baj­tov dát. Je­den pe­ta­bajt je štvor­ná­so­bok to­ho.

Pod­rob­nos­ti o štú­dii mož­no náj­sť vo ve­dec­kom ča­so­pi­se eLi­fe.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter