Drony Megacopter sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Uniesli záťaž 61 kg

Plá­ny vy­užiť na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok kvad­ro­kop­té­ry pred­sta­vi­lo už via­ce­ro fi­riem. Na­pos­pol však iš­lo o ma­lé ba­líč­ky. No moh­li by dro­ny zvlád­nuť aj prep­ra­vu ťaž­ších ba­lí­kov, prí­pad­ne osôb? Nór­ski in­ži­nie­ri z uni­ver­zi­ty v Os­le uká­za­li, že je to mož­né. Spo­ji­li si­ly ôs­mich hexakop­tér a po­da­ri­lo sa im zdvih­núť nák­lad s hmot­nos­ťou 61 ki­log­ra­mov a dr­žať ho vo vzdu­chu 37 se­kúnd.

Ich za­ria­de­nie s príz­nač­ným náz­vom Me­ga­cop­ter sa tak za­pí­sa­lo do Guin­nes­so­vej kni­hy re­kor­dov v ka­te­gó­rii „naj­ťaž­ší uži­toč­ný nák­lad zdvih­nu­tý po­mo­cou di­aľ­ko­vo ov­lá­da­nej mul­ti­kop­té­ry". Osem pou­ži­tých hexakop­tér ma­lo do­ved­na 13 ro­to­rov a 48 mo­to­rov na­mon­to­va­ných na rám zho­to­ve­ný z hli­ní­ka a preg­lej­ky. V bu­dúc­nos­ti chce tím zos­tro­jiť eš­te moc­nej­ší Me­ga­cop­ter.

Video:


Mož­no si niek­to­rí z vás spo­me­nú, že na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES v Las Ve­gas čín­sky vý­rob­ca vy­sta­vo­val dron Ehang 184, pro­to­typ vr­tuľ­ní­ka ria­de­né­ho po­čí­ta­čom, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka s hmot­nos­ťou 120 kg. Prav­da, tvr­de­nie fir­my tre­ba brať s re­zer­vou, le­bo ne­po­núk­la žiad­ny sku­toč­ný dô­kaz, že jej tech­no­ló­gia nao­zaj fun­gu­je.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter