High tech strašiak: Autonómny dron ProHawk plaší vtáky a vydáva zvuky ako dravce

Pat­rí­te me­dzi váš­ni­vých zá­hrad­ká­rov, ale o svo­ju úro­du sa viac nech­ce­te de­liť s ne­ví­ta­ný­mi hos­ťa­mi? Ne­ná­syt­né škor­ce od­te­raz mô­že­te od­há­ňať so­fis­ti­ko­va­nej­ším spô­so­bom, než je sla­me­ný stra­šiak. Spo­loč­nosť Bird-X priš­la s dro­nom Pro­Hawk, vy­ro­be­ným z uh­lí­ko­vých vlá­kien, kto­rý navrh­la tak, aby si­lue­tou i vy­dá­va­ný­mi zvuk­mi pri­po­mí­nal drav­ca.

Dron Pro­Hawk pla­ší vtá­kov už za le­tu. Má za­bu­do­va­nú zvu­ko­vú jed­not­ku ob­sa­hu­jú­cu ce­lý sú­bor roz­lič­ných vtá­čích hla­sov. Na jed­nej stra­ne te­da mô­že znieť ako dra­vý vták, v inom prí­pa­de za­sa vy­dá­vať zvu­ky ako ma­lý vták v oh­ro­ze­ní. Ok­rem iné­ho má dron in­teg­ro­va­ný aj sys­tém GPS, tak­že mô­že byť nap­rog­ra­mo­va­ný tak, aby bez ľud­ské­ho ria­de­nia sle­do­val vop­red nap­rog­ra­mo­va­nú tra­su.

prohawk_dron_2.jpg

Dron Pro­Hawk mô­že náj­sť up­lat­ne­nie nie­len v zá­hra­de, na po­li či vo vi­ni­ciach, ale aj na gol­fo­vých ih­ris­kách a le­tis­kách.

prohawk_dron_3.jpg

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter