iPhone 7 možno nebude mať slúchadlový jack, ale bude podporovať rýchle pripojenie Li-Fi

Už ne­ja­ký čas sa pov­rá­va, že iP­ho­ne 7 prí­de o slú­chad­lo­vý jack. Nah­ra­dí ho vraj bez­drô­to­vé zvu­ko­vé rie­še­nie a adap­tér Lig­htning na káb­lo­vé slú­chad­lá a rep­ro­duk­to­ry. A zdá sa, že sof­tvé­ro­vý kód no­vej ver­zie iOS to potvr­dzu­je.

Jailbrea­ker @kyoufu­ji­baya tvr­dí, že v sof­tvé­ri iOS 9.3 be­ta 1.1 ob­ja­vil od­kaz na 'Head­pho­nes.ha­ve.%sin­put.NO', čo by moh­lo sú­vi­sieť s pre­cho­dom od 3,5 mm slú­chadiel k al­ter­na­tív­ne­mu rie­še­niu na iP­ho­ne.

A z rov­na­ké­ho zdro­ja po­chá­dza aj ďal­ší dom­ne­lý ob­jav naz­na­ču­jú­ci, že App­le chce s iOS pou­žiť no­vú tech­no­ló­giu, a to pri­po­je­nie Li-Fi. Tá­to tech­no­ló­gia by sa tak moh­la ob­ja­viť v bu­dú­cich ver­ziách iP­ho­nu a iPa­du. Kon­krét­ne kyoufu­ji­baya zve­rej­nil na Twit­te­ri screen­shot z kó­du iOS 9.1, kde zvý­raz­nil "Li­Fi­Ca­pa­bi­li­ty" a naz­na­čil, že tá­to rých­la tech­no­ló­gia by sa moh­la tes­to­vať v prie­be­hu toh­to ro­ka pre iP­ho­ne 7.

kyoufujibaya_twitter.jpg

Do­dá­va­me, že Li-Fi (Light Fi­de­li­ty) je oboj­smer­ná vy­so­ko­rý­chlos­tná bez­drô­to­vá ko­mu­ni­kač­ná tech­no­ló­gia po­dob­ná Wi-Fi. Moh­la by byť dopl­nkom rá­dio­frek­ven­čnej ko­mu­ni­ká­cie ale­bo ju v niek­to­rých kon­textoch dá­to­vých pre­no­sov aj nah­ra­diť. V niek­to­rých im­ple­men­tá­ciách mô­že byť až 100-krát rých­lej­šia ako Wi-Fi a do­siah­nuť rých­losť 224 gi­ga­bi­tov za se­kun­du. Na­mies­to rá­dio­frek­ven­čných vĺn na ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­va vi­di­teľ­né svet­lo, infra­čer­ve­né svet­lo ale­bo spek­trum blíz­ke ultra­fia­lo­vé­mu svet­lu a sčas­ti aj op­tic­ké tech­no­ló­gie bez­drô­to­vej ko­mu­ni­ká­cie.

Keď­že App­le sta­vil na bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie, pre­chod na iP­ho­ne bez slú­chad­lo­vé­ho jac­ku, vy­ba­ve­ný rých­lou ko­nek­ti­vi­tou Li-Fi, by ne­bol až ta­ký prek­va­pu­jú­ci. Za­tiaľ však nie sú k dis­po­zí­cii či­py, kto­ré by pod­po­ro­va­li ta­ký­to druh ko­mu­ni­ká­cie v sé­rio­vo vy­rá­ba­ných za­ria­de­niach.

Zdroj: 9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter