Ironman má konkurenciu. Domáci majster si svojpomocne zostrojil robotické rameno z odpadu

In­do­néz­ske mé­diá bo­li za­pla­ve­né sprá­va­mi o 31-roč­nom Wayano­vi Su­mar­da­no­vi, kto­ré­mu pred pol ro­kom po ciev­nej moz­go­vej prí­ho­de ochr­nu­la ľa­vá ru­ka. Ten­to ab­sol­vent tech­nic­kej stred­nej ško­ly, kto­rý pra­cu­je ako zvá­rač, vy­užil svo­je zna­los­ti z elek­tro­ni­ky a in­for­má­cie z inter­ne­to­vých strá­nok a sám si navr­hol a zos­tro­jil ro­bo­tic­ké ra­me­no, kto­ré mu umož­ňu­je hý­bať ochr­nu­tou ru­kou.

Vy­užil na to sú­čias­tky zo sta­rých po­čí­ta­čov a iných prís­tro­jov. Ro­bo­tic­ké ra­me­no vraj ov­lá­da po­mo­cou my­šlie­nok. Sní­mač EEG zos­ta­vil pod­ľa ná­vo­dov z inter­ne­tu. Muž te­raz mô­že ďa­lej pra­co­vať, aby uži­vil svo­ju ro­di­nu.

Prí­beh toh­to su­perhr­di­nu sa ob­ja­vil v tla­či, TV i na so­ciál­nych sie­ťach, mož­no však po­chy­bo­vať o tom, či je prav­di­vý. Kaž­do­pád­ne in­do­néz­sky Iron Man pú­ta po­zor­nosť. Poz­ri­te si vi­deo a urob­te si vlast­ný úsu­dok.

Video:


Zdroj: ba­li.co­co­nuts.co


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter