Update softvéru: Model S od Tesly si sám otvorí bránu na garáži a zaparkuje

Via­ce­ro ma­ji­te­ľov Mo­de­lu S od auto­mo­bi­lo­vej spo­loč­nos­ti Tes­la si už stih­lo nain­šta­lo­vať naj­nov­ší fir­mvér vo ver­zii 7.1. Prá­ve vďa­ka tej­to sof­tvé­ro­vej ak­tua­li­zá­cii si od­te­raz mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­chut­nať auto­nóm­ne par­ko­va­nie svoj­ho vo­zid­la aj na di­aľ­ku.

Sta­čí na to vy­slať sig­nál za­tla­če­ním gom­bí­ka na kľú­či od auto­mo­bi­lu. Keď­že no­vá fun­kcio­na­li­ta spo­lup­ra­cu­je s tech­no­ló­giou Ho­me­Link, vý­jazd/za­par­ko­va­nie au­ta pred­chá­dza ot­vo­re­nie/za­tvo­re­nie ga­rá­žo­vej brá­ny. Ce­lý pro­ces auto­ma­tic­ké­ho par­ko­va­nia si mô­že­te po­zrieť v nas­le­du­jú­cich auten­tic­kých vi­deách:

Video:


Video:


Sú­čas­ťou ak­tua­li­zá­cie sof­tvé­ru 7.1 je na­vy­še zlep­še­ný auto­pi­lot, schop­nosť auto­ma­tic­ké­ho kol­mé­ho par­ko­va­nia či mož­nosť vy­uží­va­nia služ­by Spo­ti­fy.

Zdroj: bgr.com,tes­la­ra­ti.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter