Už žiadna nevoľnosť či bolesť hlavy. 3D filmy budeme pozerať bez okuliarov

Troj­roz­mer­nú tech­no­ló­giu ča­ká v naj­bliž­ších me­sia­coch reš­tart. Na ne­dáv­nom veľtr­hu CES 2016 to len potvr­di­la čín­ska spo­loč­nosť KDX, kto­rá v sú­čas­nos­ti pra­cu­je na vý­vo­ji tech­no­ló­gií, vďa­ka kto­rým bu­dú môcť ľu­dia sle­do­vať 3D prog­ra­my aj bez pot­re­by špe­ciál­nych oku­lia­rov.

Mno­hé te­le­ví­zo­ry sú v dneš­nej do­be vy­ba­ve­né 3D ob­ra­zov­kou, ale len má­lok­to reál­ne troj­roz­mer­nú tech­no­ló­giu aj vy­uží­va. Je­den z dô­vo­dov je níz­ky po­čet prog­ra­mov dos­tup­ných v 3D for­má­te, dru­hý dô­vod pred­sta­vu­jú za­sa prob­lé­my ako bo­lesť hla­vy či ne­voľ­nosť, sú­vi­sia­ce s pou­ži­tím špe­ciál­nych oku­lia­rov. A prá­ve to sa sta­lo dô­vo­dom, pre­čo fir­ma KDX za­ča­la vy­ví­jať no­vú tech­no­ló­giu s náz­vom K3DX. S ňou bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia sle­do­vať 3D ob­ra­zy voľ­ným okom.

K3DX.jpg

Aj keď no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré spo­loč­nosť pre­zen­to­va­la vo svo­jom vi­deu, vy­ze­ra­jú ako „hud­ba ďa­le­kej bu­dúc­nos­ti", KDX tvr­dí, že všet­ky zob­ra­ze­né vy­chy­táv­ky do­ká­že reál­ne aj zho­to­viť. Vy­uži­tie vraj náj­du nie­len v te­le­ví­zo­roch, ale aj tab­le­toch či smar­fó­noch.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter