USA: Vedci tvrdia, že za Plutom sa nachádza deviata planéta

Ame­ric­kí as­tro­nó­mo­via Mi­ke Brown a Kon­stan­tin Ba­ty­gin z Ca­li­for­nia In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy tvr­dia, že naš­li dos­ta­tok ne­pria­mych dô­ka­zov o tom, že ďa­le­ko za Plu­tom sa na­chá­dza ma­sív­na de­via­ta pla­né­ta. Svo­ju teóriu pred­sta­vi­li v ča­so­pi­se The As­tro­no­mi­cal Jour­nal.

Brown a Ba­ty­gin ana­ly­zo­va­li po­hyb ob­jek­tov v Kui­pe­ro­vom pá­se, kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj Plu­to. Všim­li si, že via­ce­ré z tých­to ob­jek­tov, vrá­ta­ne dvoch väč­ších - 90377 Sed­na a 2012 VP113, sa po­hy­bu­jú rov­na­kým sme­rom. Naj­lep­ším vy­svet­le­ním toh­to us­po­ria­da­nia je pod­ľa nich prá­ve prí­tom­nosť ma­sív­nej pla­né­ty, kto­rej gra­vi­tá­cia ov­plyv­ňu­je po­hyb ob­jek­tov v Kui­pe­ro­vom pá­se.

Nás­led­ne pre­to vy­tvo­ri­li ma­te­ma­tic­ký mo­del, pod­ľa kto­ré­ho by mu­se­la byť tá­to pla­né­ta prib­liž­ne de­sať­krát väč­šia než Zem. Jej tra­jek­tó­ria by bo­la veľ­mi vý­raz­ne elip­tic­ká, pri­čom v prie­me­re by sa na­chá­dza­la 20-krát ďa­lej od Sl­nka než Nep­tún. Dĺžka jej obe­hu oko­lo Sl­nka by bo­la 10-ti­síc až 20-ti­síc ro­kov. "Na Ze­mi má­me via­ce­ro te­les­ko­pov, kto­ré by ju do­ká­zal náj­sť. A pre­to dú­fam, že keď sme ozná­mi­li na­šu teóriu, tak ľu­dia za­čnú de­via­tu pla­né­tu hľa­dať," uvie­dol Brown, kto­rý v ro­ku 2005 ob­ja­vil v Kui­pe­ro­vom pá­se tr­pas­li­čiu pla­né­tu Eris. Prá­ve jej ob­jav vie­dol k to­mu, že o rok nes­kôr as­tro­nó­mo­via pre­ra­di­li Plu­to z ka­te­gó­rie pla­nét me­dzi tr­pas­li­čie pla­né­ty.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter